REGULAMIN KONKURSU z okazji Dnia Golden Retrievera: „Pies pełen miłości: Mój Golden Retriever” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie „Pies pełen miłości: Mój Golden Retriever” zwanym dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest firma MY PET STORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, 22-400, ul. Jasna 9, nr NIP: 9223059029, zwana dalej „Organizatorem”.
 • Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
 • Przebiegiem konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa zwana dalej „Jury”.
 • Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz członkowie Jury.
 • Konkurs rozpoczyna się w dniu 3 lutego 2024 r. a kończy  się 17 lutego 2024 r.  przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość jego przedłużenia.
 • Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH Administratorem Pani/a danych osobowych jest MY PET STORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, 22-400, ul. Jasna 9, nr NIP: 9223059029.

 • Dane będą przetwarzane w celu udziału w konkursie na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO.
 • Dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody)
 • Dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz UE.
 • Dane będą przechowywane przez okres od 3 lutego 2024 r. do 30 marca 2024 r.
 • Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub jej wycofanie. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, faks 22 531-03-01,e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 • Administrator informuje także, że dane osobowe przekazane w celu uczestnictwa w konkursie nie będą służyły do działań zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Uczestnikiem Konkursu może być każdy obywatel Polski, który jest :
 • 1) osobą pełnoletnią
 • 2) weźmie udział w Konkursie poprzez wysłanie swojego zgłoszenia.
 • Uczestnikami nazywamy osoby, które wykonają zadanie konkursowe, polegające na publikacji zdjęcia, portretu lub rysunku Goldena Retrievera w komentarzu pod postem konkursowym na profilu My Pet Story na FB oraz IG.
  Aby wziąć udział w konkursie należy:
  1. w dniach 3 -17 lutego 2024 r. dokonać publikacji kreatywnego zdjęcia, portretu lub rysunku Goldena Retrievera w komentarzu pod postem konkursowym na prodilu My Pet Story na FB lub w relacji na IG z oznaczeniem profilu @mypetstoryapp

2. Zainstalować w telefonie aplikację My Pet Story.

 • Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz lub pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
 • a) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej;
 • b) zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
 • c) posiada zgodę ewentualnych osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;

d) udziela organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie linku na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac.

§ 4 NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA

 • Wybór zwycięzców Konkursu odbędzie się na podstawie ilości polubień i komentarzy udzielanych przez obserwatorów profilu My Pet Story na FB oraz IG pod zgłoszonym zdjęciem, portretem lub rysunkiem, a także z oceny opublikowanych prac (zdjęcie, portret lub rysunek) przez Jury. Ostatecznego wyboru laureatów konkursu dokonuje Komisja Konkursowa (Jury).
 • Jury dokona wyboru zwycięskich prac w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu. Kryteriami oceny są ilość polubień i komentarzy pod zgłoszeniem oraz oryginalność i pomysłowość opublikowanego zdjęcia/portretu/rysunku.
 • Nagroda składa się z: paczki niespodzianki, w której przewidujemy produkty od sponsorów. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od dnia kontaktu zwycięzcy z Organizatorem i podania przez niego adresu do wysyłki nagrody. Nagroda zostanie wysłana bezpłatnie tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Nagroda nieodebrana przez Uczestnika Konkursu z przyczyn leżących po jego stronie (zawinionych) ulega przepadkowi.
 • Nagrody określone w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
 • W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika informacji, o której mowa w art. 3, ust. 2 w terminie podanym w art. 4, ust. 5, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 • W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w art. 1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej przyznaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

§ 5 REKLAMACJE

 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia edycji konkursu, której dotyczy reklamacja, z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.
 • Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie wywołuje skutków prawnych.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 • O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych dóbr osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
 • Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
 • Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.
 • W przypadku podejrzenia nieuczciwego zdobycia polubień jury zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zdjęcia i usunięcia z galerii konkursowej.
 • Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na profilu FB  MyPetStory.
 • Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.
 • Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin Akcji Wspieram Pieski w aplikacji

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ „WSPIERAM PIESKI” W APLIKACJI MOBILNEJ MYPETSTORY

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji charytatywnej „WSPIERAM PIESKI” wcześniejsza nazwa „Pełna miska dla schroniska” organizowanej w aplikacji mobilnej MyPetStory, zwanej dalej „Akcją”.
 2. Organizatorem Akcji jest firma MY PET STORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, 22-400, ul. Jasna 9, nr NIP: 9223059029, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Akcja organizowana jest na terytorium Polski.
 4. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Akcji uprawniony jest Zarząd Organizatora.
 5. Akcja rozpoczyna się w Terminie rozpoczęcia akcji uzgodnionym z Beneficjentem i Sponsorem karmy a kończy w Terminie zakończenia.  przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość jej przedłużenia.
 6. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Akcji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest MY PET STORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, 22-400, ul. Jasna 9, nr NIP: 9223059029. 
 2. Dane będą przetwarzane w celu udziału w akcji na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO. 
 3. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody) 
 4. Dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz UE.  
 5. Dane będą przechowywane przez okres od Terminu rozpoczęcia akcji do 30 dni od daty Terminu Zakończenia Akcji.
 6. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 7. Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
 8. Każdy uczestnik ma prawo do przenoszenia swoich danych. 
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, faks 22 531-03-01,e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.  
 10. Administrator informuje także, że dane osobowe przekazane w celu uczestnictwa w Akcji nie będą służyły do działań zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.  

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

 1. Uczestnikiem Akcji jest każdy zarejestrowany użytkownik aplikacji mobilnej MyPetStory, który w czasie jej trwania dokona logowania do aplikacji.
 2. Uczestnikami nazywamy osoby, które w trakcie logowania do aplikacji mobilnej MyPetStory klikną w pojawiającą się na jednym z ekranów startowych ikonę miseczki, w wyniku czego zostaną im przyznane punkty. Liczba przyznanych każdorazowo punktów pojawia się na ekranie startowym tuż po kliknięciu w ikonę miseczki. Punkty są przyznawane wyłącznie podczas pierwszego logowania w ciągu każdej doby w trakcie trwania Akcji. Liczba przyznawanych punktów jest zmienna. Punkty przyznawane są losowo, a o ich liczbie decyduje algorytm zainstalowany w aplikacji. 
 3. Użytkownik może dostać dodatkowe punkty każdego dnia, jeżeli zaprosi do 5 znajomych do Akcji dziennie poprzez kliknięcie w przycisk „Zapraszaj znajomych do Akcji!”.
 4. Liczba punktów zgromadzonych w trakcie trwania Akcji przez każdego użytkownika jest sumowana i wyświetla się w panelu aplikacji. Po zgromadzeniu przez danego użytkownika 1000 (tysiąca) punktów, czyli pełnej miski są one zamieniane na 200 g karmy dla psów ufundowanej przez Sponsora akcji na rzecz Beneficjenta
 5. Sponsor może ufundować dodatkowe nagrody nie ujęte w niniejszym regulaminie.
 6. Rodzaj karmy ufundowanej przez Sponsora, leży w gestii Sponsora i pozostaje niezależny od woli Organizatora Akcji.
 7. Każdy Użytkownik może uzbierać dowolną ilość pełnych misek podczas trwania Akcji.
 8. Miski uzbierane przez wszystkich użytkowników aplikacji MyPetStory sumują się. Po przeliczeniu wszystkich misek uzbieranych przez uczestników Akcji Sponsor przekazuje karmę.
 1. Akcja ma charakter charytatywny i dobrowolny. Po jej zakończeniu nagrody ufundowane przez Sponsora zostaną w całości przekazane Beneficjentowi Akcji. Przekazanie ufundowanych przez Sponsora darów odbędzie się w trakcie uroczystego finału Akcji, który przypada na Termin Zakończenia.

§ 4

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, Uczestnicy Akcji mogą zgłaszać pisemnie w czasie trwania Akcji, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od jej zakończenia, z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.
 2. Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Akcji nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Akcji oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Zarząd Organizatora Akcji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5. O decyzji Zarządu Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Akcji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Akcji w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.
 3. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Akcji.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Akcji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin konkursu: Zarażam miłością

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie ”Zarażam miłością” zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma MY PET STORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, 22-400, ul. Jasna 9, nr NIP: 9223059029, KRS 0000746613, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
 4. Przebiegiem konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa zwana dalej „Jury”.
 5. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz członkowie Jury.
 6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 kwietnia, a kończy 26 kwietnia 2020 r.  przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość jego przedłużenia.
 7. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest MY PET STORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, 22-400, ul. Jasna 9. 
 2. Dane będą przetwarzane w celu udziału w konkursie na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO. 
 3. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody) 
 4. Dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz UE.  
 5. Dane będą przechowywane przez okres od 17 kwietnia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub jej wycofanie. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
 8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. 
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 Warszawa.  
 10. Administrator informuje także, że dane osobowe przekazane w celu uczestnictwa w konkursie nie będą służyły do działań zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu  

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy obywatel Polski, który jest :
  1) osobą pełnoletnią
  2) weźmie udział w Konkursie poprzez wysłanie swojego zgłoszenia.
 2. Uczestnikami nazywamy osoby, które wykonają zadanie konkursowe, polegające na wysłaniu w wiadomości prywatnej zdjęcia ilustrującego hasło niniejszego konkurs. Jeden użytkownik może wysłać nie więcej niż jedno zdjęcie.
 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz lub pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
  a) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej;
  b) zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
  c) posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;
  d) udziela organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie linku na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac.

§ 4

NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA

 1. Wyboru zwycięzców Konkursu na podstawie oceny przesłanych prac konkursowych, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Komisja Konkursowa (Jury).
 2. Jury dokona wyboru zwycięskiej pracy w ciągu 2 dni od zakończenia konkursu. Kryteriami oceny są oryginalność, pomysłowość oraz jakość nadesłanej pracy.
 3. Nagrody powędrują do trzech osób. Do wygrania są produkty firmy Vet Agro: powerbank, głośnik oraz torba. Każdy laureat również otrzyma najnowszy magazyn Pies Rasowy.
 4. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od dnia kontaktu zwycięzcy z Organizatorem i podania przez niego adresu do wysyłki nagrody.
  Nagroda zostanie wysłana bezpłatnie tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Nagroda nieodebrana przez Uczestnika Konkursu z przyczyn leżących po jego stronie (zawinionych) ulega przepadkowi.
 6. Nagrody określone w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
 7. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika informacji, o której mowa w art. 3, ust. 2 w terminie podanym w art. 4, ust. 5, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 8. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w art. 1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej przyznaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do dnia 26 kwietnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.

2. Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych dóbr osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
 3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
 4. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.
 5. W przypadku podejrzenia nieuczciwego zdobycia polubień jury zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zdjęcia i usunięcia z galerii konkursowej.
 6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na profilu FB  My Pet Story.
 7. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.
 10. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.