REGULAMIN KONKURSU pt. „Pupilowe Szaleństwo” organizowanego z okazji Dnia Dziecka, 100 tys. Użytkowników w aplikacji MyPetStory i 7 tys. Obserwujących na Instagramie mypetstoryapp

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie „Pupilowe Szaleństwo” zwanym dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest firma MY PET STORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, 22-400, ul. Jasna 9, nr NIP: 9223059029, zwana dalej „Organizatorem”.
 • Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
 • Przebiegiem konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa zwana dalej „Jury”.
 • Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz członkowie Jury.
 • Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2024 r. a kończy  się 15 czerwca 2024 r. do godz.: 23:59  przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość jego przedłużenia.
 • Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH Administratorem Pani/a danych osobowych jest MY PET STORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, 22-400, ul. Jasna 9, nr NIP: 9223059029.

 • Dane będą przetwarzane w celu udziału w konkursie na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO.
 • Dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody)
 • Dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz UE.
 • Dane będą przechowywane przez okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.
 • Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub jej wycofanie. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, faks 22 531-03-01,e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 • Administrator informuje także, że dane osobowe przekazane w celu uczestnictwa w konkursie nie będą służyły do działań zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Uczestnikiem Konkursu może być każdy obywatel Polski, który jest :

1) osobą pełnoletnią

2) weźmie udział w Konkursie poprzez publikację swojej pracy konkursowej pod postem konkursowym na FB MyPetStory lub publikacje postu swojej pracy konkursowej na własnym profilu na Instagramie z oznaczeniem @mypetstoryapp i #pupiloweszalenstwo

Profil na instagramie, z którego zostanie opublikowana praca konkursowa musi mieć ustawienia profilu prywatności jako: publiczne. Inaczej organizator konkursu nie zobaczy zgłoszenia.

Każdy uczestnik konkursu może opublikować dowolną ilość prac konkursowych. Każda z nich będzie rozpatrywana oddzielnie.

 • Uczestnikami nazywamy osoby, które wykonają zadanie konkursowe, polegające na publikacji wykonanego przez Nich zdjęcia, portretu, rysunku, grafiki lub dowolnej innej pracy Zwierzaka w komentarzu pod postem konkursowym na profilu My Pet Story na FB lub/i publikacji wykonanego przez nich zdjęcia, portretu, rysunku, grafiki lub dowolnej innej pracy Zwierzaka w poście na własnym profilu na Instagramie z oznaczeniem @mypetstoryapp i #pupiloweszalenstwo
 • Aby wziąć udział w konkursie należy:
  1. w dniach 1 – 15 czerwca 2024 r. do godziny 23:59 dokonać publikacji własnego kreatywnego zdjęcia, portretu, grafiki, budowli, rysunku lub dowolnej innej pracy Zwierzaka w komentarzu pod postem konkursowym na profilu My Pet Story na FB lub jako post na własnym profilu na IG z oznaczeniem profilu @mypetstoryapp i #pupiloweszalenstwo

Profil na IG, na którym zostanie opublikowana praca konkursowa powinien mieć ustawienia profilu prywatności jako: publiczne. W przeciwnym razie Organizator konkursu może nie zobaczyć zgłoszenia.

 • Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz lub pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na pełne zwolnienie Facebooka i Instagrama z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z udziałem z konkursie. Facebook, ani Instagram nie jest sponsorem, ani organizatorem tego konkursu i nie ma bezpośredniego związku z jego przeprowadzeniem.
 • Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do prac/y konkursowej;

b) zgłoszona do konkursu praca/e konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;

c) posiada zgodę ewentualnych osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;

d) udziela organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie linku na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska lub nazwy profilu na FB lub IG Autora przy publikacji jego prac.

§ 4 NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA

 • Wybór zwycięzców Konkursu na FB odbędzie się na podstawie wyboru najlepszych prac zdaniem Jury, które weźmie pod uwagę głównie kreatywność pracy i walor estetyczny.

Wybór zwycięzców Konkursu na IG odbędzie się na podstawie wyboru najlepszych prac zdaniem Jury, które weźmie pod uwagę głównie kreatywność pracy i walory estetyczne.

Ostatecznego wyboru laureatów konkursu dokonuje Komisja Konkursowa (Jury).

 • Jury dokona wyboru zwycięskich prac w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu. Kryteriami oceny są ilość polubień i komentarzy pod zgłoszeniem oraz oryginalność i pomysłowość opublikowanej pracy: zdjęcia/portretu/rysunku.
 • Nagroda składa się z: paczki niespodzianki, w której przewidujemy produkty od sponsorów. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od dnia kontaktu zwycięzcy z Organizatorem i podania przez niego adresu do wysyłki nagrody. Nagroda zostanie wysłana bezpłatnie tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Nagroda nieodebrana przez Uczestnika Konkursu z przyczyn leżących po jego stronie (zawinionych) ulega przepadkowi.
 • Nagrody określone w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
 • W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika informacji, o której mowa w art. 3, ust. 2 w terminie podanym w art. 4, ust. 5, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 • W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w art. 1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej przyznaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

§ 5 REKLAMACJE

 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia edycji konkursu, której dotyczy reklamacja, z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.
 • Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie wywołuje skutków prawnych.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 • O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych dóbr osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
 • Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
 • Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.
 • W przypadku podejrzenia nieuczciwego zdobycia polubień jury zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zdjęcia i usunięcia z galerii konkursowej.
 • Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na profilu FB  MyPetStory.
 • Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.
 • Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.