MyPetStory Sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wdrożenie modelu biznesowego krokiem do wejścia My Pet Story Sp. z o.o. na rynki zagraniczne.

Cel projektu: Wdrożenie założeń modelu biznesowego a w wyniku tego,
trwałe wejście na 3 nowe rynki zagraniczne.
Planowane efekty: Zawarcie co najmniej 3 kontraktów handlowych z sieciami handlowymi
na wskazanych rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 407 228,81 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 281 418,25 PLN

ZAPYTANIE NA WYBÓR wykonawcy usług tłumaczenia pisemnego zwykłego platformy informatycznej MyPetStory z języka polskiego na języki rynków docelowych: angielski, niemiecki i włoski.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą/ kurierem na adres:

My Pet Story Sp. z o.o.  

Ul. Jasna 9

22-400 Zamość

lub przesłać mailem na adres piotr.luczka@mypetstory.pl

do 20 lipca 2023 r.

Decyduje data wpływu oferty do biura lub na mail Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć:

– w przypadku złożenia osobistego, pocztą/kurierem – w nieprzejrzystej zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz zapisem np. Oferta na usługi tłumaczenia zwykłego platformy informatycznej MyPetStory na języki rynków docelowych: angielski, niemiecki i włoski.

–  w przypadku przesłania na mail – w tytule maila umieścić zapis np. Oferta na usługi tłumaczenia zwykłego platformy informatycznej MyPetStory na języki rynków docelowych: angielski, niemiecki i włoski., a wszystkie wymagane dokumenty w postaci skanów załączyć do maila.

Zasady ogólne postępowania:

-Każdy z Oferentów składa tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Oferenta spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

-Oferty należy składać w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

-Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. W razie składania podpisu przez Pełnomocnika/ów do oferty należy załączyć Pełnomocnictwo.

-Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i obejmować całość przedmiotu zamówienia.

-Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

-Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

-Termin związania ofertą 30 dni.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Łuczka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668 811 248

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi tłumaczenia zwykłego platformy informatycznej MyPetStory na języki rynków docelowych: angielski, niemiecki i włoski., 

 

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy na realizację usług tłumaczenia zwykłego platformy informatycznej MyPetStory na języki rynków docelowych: angielski, niemiecki i włoski., 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Oferta na usługi tłumaczenia zwykłego platformy informatycznej MyPetStory na języki rynków docelowych a w szczególności:

 

 1. Tłumaczenie zwykłe z języka polskiego na język włoski z otrzymanych plików .doc lub .xls o łącznej objętości 240 stron przy przyjęciu za pojedynczą stronę liczby 1600 znaków ze spacjami.
 2. Tłumaczenie zwykłe z języka polskiego na język angielski z otrzymanych plików .doc lub .xls o łącznej objętości 240 stron przy przyjęciu za pojedynczą stronę liczby 1600 znaków ze spacjami.
 3. Tłumaczenie zwykłe z języka polskiego na język niemiecki z otrzymanych plików .doc lub .xls o łącznej objętości 240 stron przy przyjęciu za pojedynczą stronę liczby 1600 znaków ze spacjami.

 

Branża:

W ramach internacjonalizacji MyPetStory Sp. z o. o.  planuje rozpocząć świadczenie na rynkach zagranicznych usług z związanych wykorzystaniem innowacyjnej platformy informatycznej https://mypetstory.pl/

Kody CPV

79530000-8 – Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: maksymalnie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy wykonawczej.

Zakończenie realizacji zamówienia najpóźniej do 31-10-2023 r.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu w punktach dotyczących zakresu, terminu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadkach:

-uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych),

-przyczyn wynikłych z zachorowania na covid,

-obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,
-okoliczności siły wyższej,

-zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

-Kompletnie uzupełniony Formularz oferty

-Oświadczenie o braku powiązań

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Cena netto – waga punktowa 100 pkt.(100%)  

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa cena oferty netto spośród wszystkich ofert nieodrzuconych / Cena netto wskazana w badanej ofercie x100

Zamawiającemu zależy na uzyskaniu najniższej ceny netto.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom bezwzględnym, określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców umieszczając stosowną informację na stronie internetowej

 https://mypetstory.pl oraz prześle informacje o wyborze do wszystkich oferentów.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa wykonawcza. Umowa zostanie podpisana w okresie związania ofertą. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Informacja o zmianie, zamknięciu lub unieważnieniu postępowania, w razie zaistnienia przesłanek ku temu, zostanie upubliczniona na stronie internetowej https://mypetstory.pl

 

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

-pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta – Oświadczenie o braku powiązań: wg. formuły: spełnia / nie spełnia.

Załączniki:

Data publikacji:13.07.2023.

Wynik wyboru wykonawcy usług doradczych w zakresie przygotowania szczegółowej kampanii promocyjnej na rynkach docelowych włoskim, niemieckim i amerykańskim oraz wytworzenia materiałów promocyjnych.

Oferta wybrana:

Joanna Bożyk-Solnik INTERPRESS

Cena netto: 33 600 zł

Pozostałe oferty:

Alingua Sp. z o.o.

Cena netto 33 840,00 zł

Data publikacji: 21.07.2023.

ZAPYTANIE NA WYBÓR Usług doradczych w zakresie przygotowania szczegółowej kampanii promocyjnej na rynkach docelowych włoskim, niemieckim i amerykańskim oraz wytworzenia materiałów promocyjnych.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą/ kurierem na adres:

My Pet Story Sp. z o.o. 

Ul. Jasna 9

22-400 Zamość

lub przesłać mailem na adres piotr.luczka@mypetstory.pl

do 10 marca 2023 r.

Decyduje data wpływu oferty do biura lub na mail Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć:

– w przypadku złożenia osobistego, pocztą/kurierem – w nieprzejrzystej zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz zapisem np. Oferta na wykonanie usługi doradczej w opracowania kampanii promocyjnej na rynkach docelowych MyPetStory i wytworzenia materiałów promocyjnych.

  w przypadku przesłania na mail – w tytule maila umieścić zapis np. Oferta na wykonanie usługi doradczej w opracowania kampanii promocyjnej na rynkach docelowych MyPetStory i wytworzenia materiałów promocyjnych, a wszystkie wymagane dokumenty w postaci skanów załączyć do maila.

Zasady ogólne postępowania:

-Każdy z Oferentów składa tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Oferenta spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

-Oferty należy składać w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

-Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. W razie składania podpisu przez Pełnomocnika/ów do oferty należy załączyć Pełnomocnictwo.

-Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i obejmować całość przedmiotu zamówienia.

-Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

-Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

-Termin związania ofertą 30 dni.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Łuczka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668 811 248

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie kampanii promocyjnej na rynkach docelowych MyPetStory i wytworzenie materiałów promocyjnych takich jak materiały drukowane oraz film reklamowy.

 

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy na realizację usług doradczych w zakresie przygotowania szczegółowej kampanii promocyjnej na rynkach docelowych włoskim, niemieckim i amerykańskim oraz wytworzenia materiałów promocyjnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej w opracowania kampanii promocyjnej na rynkach docelowych MyPetStory i wytworzenia materiałów promocyjnych a w szczególności.

1. Usługi doradcze w zakresie przygotowania szczegółowej kampanii promocyjnej na rynkach docelowych włoskim, niemieckim i amerykańskim.:

• projektowanie narzędzi kampanii internetowej na rynkach docelowych
• projektowanie materiałów reklamowych i promocyjnych – katalog 22 str. (18 str + 4 str okładki dwustronne); po jednym projekcie na każdy rynek
• projektowanie materiałów reklamowych i promocyjnych – ulotka A5, 2-stronna; po jednym projekcie na każdy rynek.
• projektowanie materiałów reklamowych i promocyjnych – ulotka A3/A4; po jednym projekcie na każdy rynek.
• projektowanie słów kluczowych do kampanii internetowej – 3 zestawy słów kluczowych (po jednym zestawie na każdy rynek docelowy)
• Projekt grafik do kampanii internetowej; po 7 grafik na każdy rynek, w tym każda grafika w 9 rozmiarach i z różną zawartością, w zależności od medium internetowego, do którego będą kierowane. 


2. Wydruk materiałów reklamowych:
• katalogi (Katalog A4 papier ozdobny 250g, 22 str., oprawa spirala; druk 4+4 kolory 3 wzory * 50 szt. ) – wydruk 150 szt.
• ulotki A5 – wydruk dwustronny: 3×5000 szt 4+4 CMYK kreda mat 130 g . * 3 rynki; cena za jeden komplet 5000 szt.
• Druk wizytówek 250szt. dwustronne, 3 wzory dla trzech osób 3 x 250 szt Kreda 350 g 4+4 CMYK +folia mat 2 stronnie. Cena za jedne komplet 250 szt. 
• ulotki A3/A4 – wydruk dwustronny: 3×1000 szt 4+4 CMYK + folia mat. * 3 rynki; cena za jeden komplet 1000 szt. 

3. Wytworzenie filmu animowanego/spotu 2D:
• zaprojektowanie reklamowego filmu animowanego/spotu 2D.
• przewidywana długość filmu ok. 20-100 sec.
• film w trzech wersjach językowych: włoski, niemiecki, angielski (z napisami)
• udźwiękowienie oraz lektor

4. Wykonanie niezbędnych tłumaczeń do przygotowania materiałów reklamowych na 3 języki angielski niemiecki i włoski:

• tłumaczenia materiałów reklamowych( przeznaczonych do udziału w targach) na języki obce(katalog + ulotki : (katalog 22 str.) + (ulotka A5 – 2 str.) + (ulotka A3/A4 – 2 str.) = 26 stron na każdy z 3 języków
• tłumaczenia materiałów reklamowych(przeznaczonych do prowadzenia kampanii internetowej) na języki obce, w tym treści do grafik, słów kluczowych = 6 stron na każdy z 3 języków

Branża:

 W ramach internacjonalizacji My Pet Story Sp. z o. o.  planuje rozpocząć świadczenie na rynkach zagranicznych usług z związanych wykorzystaniem innowacyjnej platformy informatycznej https://mypetstory.pl/

Kody CPV

22100000-1 – Drukowane książki, broszury i ulotki

79340000-9 – Usługi reklamowe i marketingowe 

92111210-7 – Produkcja filmów reklamowych

79410000-1 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: maksymalnie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy wykonawczej.

Zakończenie realizacji zamówienia najpóźniej do 31-10-2023 r.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu w punktach dotyczących zakresu, terminu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadkach:

-uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych),

-przyczyn wynikłych z zachorowania na covid,

-obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,
-okoliczności siły wyższej,

-zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

-Kompletnie uzupełniony Formularz oferty

-Oświadczenie o braku powiązań

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Cena netto – waga punktowa 100 pkt.(100%)  

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa cena oferty netto spośród wszystkich ofert nieodrzuconych / Cena netto wskazana w badanej ofercie x100

Zamawiającemu zależy na uzyskaniu najniższej ceny netto.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom bezwzględnym, określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców umieszczając stosowną informację na stronie internetowej

 https://mypetstory.pl oraz prześle informacje o wyborze do wszystkich oferentów.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa wykonawcza. Umowa zostanie podpisana w okresie związania ofertą. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Informacja o zmianie, zamknięciu lub unieważnieniu postępowania, w razie zaistnienia przesłanek ku temu, zostanie upubliczniona na stronie internetowej https://mypetstory.pl

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

-pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta – Oświadczenie o braku powiązań: wg. formuły: spełnia / nie spełnia.

Załączniki:

Data publikacji: 02.03.2023.

Wynik wyboru wykonawcy usług doradczych w zakresie przygotowania szczegółowej kampanii promocyjnej na rynkach docelowych włoskim, niemieckim i amerykańskim oraz wytworzenia materiałów promocyjnych.

Oferta wybrana:

Drukarnia6
NIP 6090079303
Cena netto 49 330,00 zł

Pozostałe oferty:

MT-DTP

Cena netto 49 900,00 zł

Data publikacji: 15.03.2023.

ZAPYTANIE NA WYBÓR WYKONAWCY MODELU BIZNESOWEGO INTENACJONALIZACJI W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą/ kurierem na adres:

MyPetStory Sp. z o.o. 

Ul. Jasna 9

22-400 Zamość

lub przesłać mailem na adres piotr.luczka@mypetstory.pl

do 23 maja 2022 r.

Decyduje data wpływu oferty do biura lub na mail Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć:

– w przypadku złożenia osobistego, pocztą/kurierem – w nieprzejrzystej zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz zapisem np. Oferta na wykonanie usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji.

  w przypadku przesłania na mail – w tytule maila umieścić zapis np. Oferta na wykonanie usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji. a wszystkie wymagane dokumenty w postaci skanów załączyć do maila.

Zasady ogólne postępowania:

-Każdy z Oferentów składa tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Oferenta spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

-Oferty należy składać w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

-Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. W razie składania podpisu przez Pełnomocnika/ów do oferty należy załączyć Pełnomocnictwo.

-Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i obejmować całość przedmiotu zamówienia.

-Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

-Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

-Termin związania ofertą 30 dni.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Łuczka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668 811 248

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności Zamawiającego na rynkach zagranicznych.

 

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy na realizację usług doradczych polegających na przygotowaniu Modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa Zamawiającego w związku z zamiarem ubiegania się dla projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności Zamawiającego na rynkach zagranicznych.

Model biznesowy ma obejmować w szczególności:

 1. a) analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym barier wejścia na te rynki zagraniczne,
 2. b) wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców / kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 3. c) analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych,
 4. d) wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych, wystaw czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu biznesowego),
 5. e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki, etc.),
 6. f) opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym określeniem zadań związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego na poszczególnych rynkach,
 7. g) rekomendacje w zakresie nabycia oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i nabycia środków trwałych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (jeśli dotyczy),
 8. h) rekomendacje w zakresie rozwoju eksportu w oparciu o współpracę z organizacjami międzynarodowymi.

Model biznesowy winien być opracowany zgodnie ze standardem dokumentu opublikowanym przez PARP w naborze wniosków

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty

(wzór standardu Modelu biznesowego stanowi załącznik do niniejszego zapytania).

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia danych w Modelu biznesowym z Zamawiającym, uwzględnienia uwag i zastrzeżeń Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag do Modelu biznesowego zgłaszanych przez PARP na etapie oceny formalnej i merytorycznej w przypadku, gdy takie uwagi pojawią się.

Powyższe zobowiązania Wykonawca spełnia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Branża:

W ramach internacjonalizacji MyPetStory Sp. z o. o.  planuje rozpocząć świadczenie na rynkach zagranicznych usług z związanych wykorzystaniem innowacyjnej platformy informatycznej https://mypetstory.pl/

Kody CPV

73220000-0   Usługi doradcze w zakresie rozwoju

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: maksymalnie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy wykonawczej.

Zakończenie realizacji zamówienia najpóźniej do 20-06-2022 r.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu w punktach dotyczących zakresu, terminu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadkach:

-uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych),

-przyczyn wynikłych z zachorowania na covid,

-obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,
-okoliczności siły wyższej,

-zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

-Kompletnie uzupełniony Formularz oferty

-Oświadczenie o braku powiązań

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Cena netto – waga punktowa 100 pkt.(100%)  

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa cena oferty netto spośród wszystkich ofert nieodrzuconych / Cena netto wskazana w badanej ofercie x100

Zamawiającemu zależy na uzyskaniu najniższej ceny netto.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom bezwzględnym, określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców umieszczając stosowną informację na stronie internetowej

 https://mypetstory.pl oraz prześle informacje o wyborze do wszystkich oferentów.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa wykonawcza. Umowa zostanie podpisana w okresie związania ofertą. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Informacja o zmianie, zamknięciu lub unieważnieniu postępowania, w razie zaistnienia przesłanek ku temu, zostanie upubliczniona na stronie internetowej https://mypetstory.pl

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

-pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta – Oświadczenie o braku powiązań: wg. formuły: spełnia / nie spełnia.

Załączniki:

Data publikacji: 13.05.2022.

WYNIK WYBORU WYKONAWCY MODELU BIZNESOWEGO INTENACJONALIZACJI W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

ROZSTRZYGNIĘCIE:

Oferta wybrana:

Marketing&More

NIP 799-175-11-58

Cena brutto 39 360,00 zł

Inne oferty:

MJM Sp. z o.o.

NIP 899-271-97-72

Cena brutto 43 911,00 zł.

Data publikacji: 26.05.2022.

 

MyPetStory Sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wdrożenie innowacyjnej aplikacji MyPetStory we wsparciu z usługami IOB.

Celem projektu jest uzyskanie doradczego wsparcia IOB prowadzącego do wdrożenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy­­ innowacji produktowej i marketingowej w postaci innowacyjnego systemu sprzedaży i komunikacji z konsumentem B2H integrującego przedstawicieli branży zoologicznej takich jak sklep zoologiczny, producent, dystrybutor wokół konsumenta oraz natywnej aplikacji konsumenckiej MyPetStory.

Dofinansowanie projektu z UE:   1 045 044,00 PLN

Całkowita wartość projektu:   1 843 671,60 PLN

Oczekiwanymi rezultatami projektu są: wdrożenie innowacji produktowej i innowacji marketingowej w postaci aplikacji webowej
i aplikacji mobilnej MyPetStory. 
Aplikacja mobilna będzie dostępna dla użytkowników do pobrania i instalacji.