POLITYKA RODO

  1. Dane osobowe

6.1. Definicje

6.1.1. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

6.1.2. Administrator – administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest spółka MY PET STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zamościu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jasna 9, 22-400 Zamość); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746613; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 2018-08-29 r.; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000.00 zł.; NIP: 9223059029; REGON: 381124557oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@mypetstory.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 509 167 876.

6.2. Administrator danych osobowych, tj. spółka MY PET STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przetwarza dane osobowe udostępnione przez Klientów (imię, nazwisko, firmę, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego) w celu świadczenia usług drogę elektroniczną, na podstawie załączonego Regulaminu, w szczególności założenia i obsługi Konta, zainstalowania Aplikacji oraz w celu skorzystania przez Klientów z usług świadczonych w ramach Platformy B2B oraz Aplikacji Mobilnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (Regulaminu).

6.3. Administrator przetwarza dane osobowe wskazane w ust. 6.1. w celach marketingu bezpośredniego, obejmującego przesyłanie informacji dotyczących My Pet Story Sp. z o.o, podmiotów powiązanych z My Pet Story Sp. z o.o. oraz Klientów My Pet Story Sp. z o.o. Postawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora związany z realizacją usługi newsletter. Klient/Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw.

6.4. Klient dobrowolnie udostępnia dane osobowe Administratorowi oraz oświadcza, że jest uprawniony do przekazywania danych osobowych, w szczególności Klient oświadcza, że jest upoważniony do przekazywania danych osobowych Użytkowników. 

6.5. Klient ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych. Klient ma prawo dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych.. W przypadku trwałego usunięcia przez Klienta danych osobowych, niezbędnych do świadczenia przez Administratora usług wynikających z Regulaminu, Klient traci możliwość korzystania z produktów i usług oferowanych w ramach Platformy B2B oraz Aplikacji Mobilnej.

6.6. Administrator gwarantuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

6.7. Klient ma prawo do:

– uzyskania dostępu do swoich danych,

– żądania sprostowania lub usuwania danych,

– ograniczenia przetwarzania swoich danych,

– przeniesienia swoich danych,

– złożenia sprzeciwu co do przetwarzanych danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego

6.8. W przypadku uznania przez Klienta, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania. Zgodnie z celami określonymi w 6.1. dane przetwarzane są przez czas świadczenia usług wynikających z Regulaminu, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

6.10. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

6.11. W związku z realizacją usług dane osobowe udostępnione przez Klientów mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, dostawcom systemów zewnętrznych, dostawcom wspierającym działalność Administratora i zapewniającym funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, podmiotom doradczym (prawnym, konsultingowym, finansowym), agencjom marketingowym, a także podmiotom powiązanym z Administratorem. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez inne podmioty jest odrębnie zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych.

6.12. Administrator oświadcza, że ww. podmioty będą przetwarzać dane osobowe Klienta  tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania swoich ich zobowiązań prawnych wynikających z umów lub przepisów powszechnie obowiązujących.

6.13. Na obecną chwilę Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli Administrator będzie chciał to zrobić, Użytkownik zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.