Regulamin aplikacji MyPetStory

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ MYPETSTORY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW (OSOBY FIZYCZNE)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Aplikacja mobilna MyPetStory, to oprogramowanie działające na telefonach komórkowych posiadających dostęp do Internetu i pracujących w oparciu o system operacyjny Android oraz iOS. Aplikacja mobilna MyPetStory, zwana jest dalej zamiennie Aplikacją

2. Właścicielem Aplikacji mobilnej MyPetStory jest spółka MY PET STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Zamościu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jasna 9, 22-400 Zamość); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746613; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 2018-08-29 r.; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000.00 zł.; NIP: 9223059029; REGON: 3811245 oraz adres poczty elektronicznej kontakt@mypetstory.pl, zwana dalej zamiennie Wydawcą.

3. Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej MyPetStory zostały opisane w niniejszym Regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej https://www.mypetstory.pl/regulaminy. Przed pobraniem i zainstalowaniem AplikacjiUżytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu. Akceptując Regulamin Użytkownik zgadza się na jego postanowienia. 

§ 2.DEFINICJE POZOSTAŁYCH POJĘĆ. 

1. Użytkownik – osoba fizyczna, o której mowa w § 3 ust. 1,  korzystająca z Aplikacji. 

2Konto – indywidualne konto zakładane w Aplikacji przez Użytkownika w procesie rejestracji. Do jego utworzenia potrzebne jest podanie adresu e-mail Użytkownika oraz wymyślonego przez niego hasła. Dane te będą służyć do późniejszego logowania się do Konta.

2. Partner – partnerami Aplikacji są placówki przedsiębiorstw świadczące usługi w kanale B2C związane z branżą zoologiczną, a w szczególności sklepy zoologiczne, gabinety weterynaryjne, solony groomerskie, hotele dla zwierząt i inne.

3. Hodowca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca hodowlę zwierząt domowych w ramach działalności gospodarczej lub na pod patronatem ogólnokrajowej organizacji społecznej, której statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów ( zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt z późn. zmianami, Dz.U. 2020 poz. 638). Podmiot rejestrujący się na Platformie B2B oświadcza tym samym, że spełnia ww. warunki i prowadzi swoją działalność zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Hodowca może być jednocześnie Partnerem.

4. Profil Pupila – indywidualny profil zwierzęcia zakładany przez Użytkownika (opiekuna pupila) w Aplikacji.

5. Kupon Partnera – kupon generowany przez Partnera z ofertą dedykowaną dla określonej grupy Użytkowników Aplikacji na podstawie zdefiniowanych przez nich Profili Pupila

6. Kupon Adopcyjny – kupon generowany przez Organizację non-profit z informacją o pupilu do adopcji dedykowany dla określonej grupy Użytkowników Aplikacji.

7. Organizacja non-profit – organizacja zajmująca się adopcją zwierząt lub pośrednictwem w adopcji (np. schronisko, fundacja).

 § 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI 

1. Z Aplikacji mogą korzystać osoby fizyczne: 

a. mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

b. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

zwane dalej  Użytkownikami.

2. Użytkownik może pobrać Aplikację na swoje urządzenie mobilne w dowolnej chwili. Po pobraniu AplikacjiUżytkownik może ją zainstalować na swoim urządzeniu przenośnym. Wydawca nie pobiera opłat za pobranie Aplikacji lub jej zainstalowanie oraz późniejsze użytkowanie.

3. W celu pobrania, zainstalowania, korzystania z AplikacjiUżytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe i rodzaje urządzeń przenośnych, na które może być pobrana Aplikacja, zostały opisane w § 4.

4. Wydawca może publikować aktualizacje Aplikacji. Do prawidłowego działania Aplikacji, niezbędna jest jej aktualizacja. Wydawca nie gwarantuje poprawnego działania Aplikacji jeśli Użytkownik nie pobrał i nie zainstalował na swoim urządzeniu, udostępnionej przez Wydawca aktualizacji. 

5. Aplikacja działa w trybie on-line, tj. kiedy w urządzeniu przenośnym Użytkownika jest włączony dostęp do Internetu. Z niektórych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji, można korzystać także w trybie off-line. Wydawca nie gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas działania ich w trybie off-line. Minimalne wymagania dotyczące parametrów technicznych sieci Internet niezbędne do korzystania z Aplikacji zostały opisane w § 4 poniżej. 

6. Użytkownik po utworzeniu Konta z użyciem adresu e-mail oraz hasła może:

a) dodawać swoje zwierzęta domowe do Aplikacji tworząc Profil Pupila poprzez kliknięcie w zakładkę „Dodaj Pupila”. Utworzenie co najmniej jednego Profilu Pupila uprawnia Użytkownika do skorzystania z pełnej funkcjonalnościAplikacjiProfil Pupila tworzy się podając jego imię, gatunek (rasę), dodając zdjęcie oraz rok lub pełną datę urodzenia. Dodatkowo Użytkownik może podać cechy charakterystyczne pupila takie jak płeć, kolor itp. przy czym podanie cech dodatkowych nie jest obowiązkowe.  Tworzenie Profilu Pupila opisano w § 5.

b) wyszukiwać zwierzęta do adopcji klikając w zakładkę „Szukaj zwierzaka”

c) dowiedzieć się więcej o zwierzętach domowych klikając w zakładkę „Baza Wiedzy” 

Uwaga! Aby skorzystać z pełnych funkcjonalności Aplikacji należy stworzyć co najmniej jeden Profil Pupila.

7. Funkcjonalności Aplikacji dostępne dla Użytkownika bez utworzonego Profilu Pupila to:

a) wyszukiwanie zwierząt do adopcji

b) testowanie własnej gotowości do adopcji przy pomocy quizów adopcyjnych

c) dostęp do bazy wiedzy, gdzie Użytkownik może znaleźć porady dotyczące opieki nad wybranym gatunkiem zwierząt domowych

d) wyszukiwanie najbliższych Partnerów – sklepów zoologicznych, gabinetów weterynaryjnych salonów groomerskich i innych punktów usługowych

e) polubienie wybranych Partnerów – sklepów zoologicznych, gabinetów weterynaryjnych salonów groomerskich i innych punktów usługowych

f) zapisywanie listy zakupów.

8. Funkcjonalności Aplikacji dostępne dla Użytkownika z utworzonym co najmniej jednym Profilem Pupila to:

a) tworzenie historii pupila i dzielenie się nią ze znajomymi poprzez udostępnianie w mediach społecznościowych

b) dostęp do kuponów promocyjnych Partnerów dopasowanych do pupila na podstawie cech zdefiniowanych w Profilu Pupila

c) dostęp do kuponów Partnerów informujących o wydarzeniach dopasowanych do pupila na podstawie cech zdefiniowanych w Profilu Pupila

d) tworzenie przypomnień o ważnych terminach i wizytach z pupilem

e) dostęp do asystenta opieki nad pupilem w zakładce „Edukacja” (funkcja ta umożliwia szybkie znalezienie w bazie wiedzy Aplikacji informacji pomocnych w opiece nad pupilem i rozwiązywaniu problemów związanych z jego pielęgnacją) 

f) wyszukiwanie zwierząt do adopcji

g) testowanie własnej gotowości do adopcji przy pomocy quizów adopcyjnych

h) dostęp do bazy wiedzy, gdzie Użytkownik może znaleźć porady dotyczące opieki nad wybranym gatunkiem zwierząt domowych

i) wyszukiwanie najbliższych Partnerów – sklepów zoologicznych, gabinetów weterynaryjnych salonów groomerskich i innych punktów usługowych

j) polubienie wybranych Partnerów – sklepów zoologicznych, gabinetów weterynaryjnych salonów groomerskich i innych punktów usługowych

k) zapisywanie listy zakupów.

l) polubienie wybranych kuponów promocyjnych

ł) zapisywanie listy zakupów

§ 4. MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE 

1. Aplikację można pobrać, odpowiednio dla systemów operacyjnych urządzeń mobilnych, ze sklepów Google Play lub Apple Store, przez wyszukanie aplikacji o nazwie „MyPetStory”.

2. Aplikację można pobrać na urządzenia przenośne posiadające dostęp do Internetu i pracujące w oparciu o system operacyjny Android, iOS w tym bez preinstalowanych usług Google Mobile Service, takie jak np. telefony komórkowe, smartfony, palmtopy, czy tablety. 

3. Minimalne wymagania w zakresie systemu operacyjnego, to: Android 4.4, iOS 11 w tym bez preinstalowanych usług Google Mobile Service. 

§ 5. TWORZENIE PROFILU PUPILA 

1. Profil Pupila mogą utworzyć Użytkownicy którzy:

a)  są zarejestrowani i zalogowani w Aplikacji

b)  zezwolili Aplikacji na korzystanie z aparatu fotograficznego.

2. Aby utworzyć Profil Pupila należy kliknąć przycisk „Dodaj pupila” po pierwszym zalogowaniu w aplikacji lub kliknąć „Dodaj pupila” w zakładce „START”. 

3. Poszczególne kroki w tworzenia Profilu Pupila to:

a) wpisanie imienia pupila lub nazwy akwarium (wymagane)

b) wybór gatunku (wymagane)

c) dodanie fotografii pupila (wymagane)

d) wybór rasy (jeśli dotyczy wymagane)

e) podanie roku urodzenia (wymagane) lub pełnej daty w przypadku gdy Użytkownik zna dokładny dzień urodzenia pupila.

f) w kolejnym kroku Użytkownik może podać pozostałe cechy pupila. Aplikacja w inteligentny sposób pyta wyłącznie o cechy charakterystyczne dla danego pupila pomijając przy tym cechy oczywiste dla danego gatunku/rasy. Im bardziej szczegółowo Użytkownik określi cechy pupila tym lepiej Aplikacja dostosuje oferowane przez siebie treści do jego potrzeb.

4. Użytkownik może w dowolnej chwili utworzyć Profil Pupila dla kolejnych zwierzaków. Liczba Profili Pupila w Aplikacji nie jest ograniczona.

§ 6. KORZYSTANIE Z KUPONÓW PARTNERÓW W APLIKACJI

1. Kupony Partnerów mogą otrzymywać Użytkownicy, którzy:

a) są zarejestrowani i zalogowani w Aplikacji

b) utworzyli Profil Pupila w Aplikacji.

2. Kupony Partnerów są widoczne w zakładce „START” oraz w zakładce „KUPONY”.

3. Użytkownik spełniający warunki o których mowa w § 6 pkt. 1 może zrealizować Kupon Partnera, który otrzymał w Aplikacji. Aby zrealizować Kupon Partnera należy:

a) wejść w wybrany Kupon Partnera

b) wybrać opcję „Zrealizuj kupon” lub „Przejdź na www”

  • w przypadku wybrania opcji „Zrealizuj kupon” należy udać się do placówki stacjonarnej Partnera i okazać Kupon Partnera wraz z kodem Partnera sprzedawcy. W przypadku gdy na Kuponie Partnera podany został kod rabatowy należy podać go sprzedawcy
  • w przypadku wybrania opcji „Przejdź na www” Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową wskazaną przez Partnera. W przypadku gdy na Kuponie Partnera podany został kod rabatowy należy podać go we właściwym miejscu na stronie www.

4. Na Kuponie Partnera znajduje się przycisk z nazwą Partnera po kliknięciu na który pojawia się wizytówka z danymi Partnera, który wyemitował Kupon Partnera.

5. Uwaga! Wydawca w ramach obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa nie ponosi odpowiedzialności za treść Kuponów Partnerów emitowanych przez  Partnerów, a  w szczególności za wysokość cen, dostępność towarów i prawidłowość działania mechanizmów promocyjnych deklarowanych przez ich emitentów.

W przypadku gdy:

a) Kupon Partnera zawiera niedozwolone obrazy i/lub treści

b) Kupon Partnera jest błędnie lokowany (np. dla niewłaściwego gatunku pupila) 

Użytkownik powinien zgłosić to do Wydawcy w następujący sposób:

a) klikając ikonkę udostępnienia i przesyłając Kupon Partnera na adres e-mail kontakt@mypetstory.pl

lub

b) klikając ikonkę udostępnienia i przesyłając Kupon Partnera za pomocą Messengera na konto Wydawcy: MyPetStoryApp.

§ 7. WYSZUKIWANIE I NAWIGOWANIE DO PARTNERÓW W APLIKACJI

1. Aplikacja pozwala Użytkownikowi odszukać znajdujących się w jego pobliżu Partnerów realizujących usługi dla zwierząt. 

2. Wyszukiwać Partnerów mogą Użytkownicy, którzy:

a) są zarejestrowani i zalogowani w Aplikacji, ale nie utworzyli w niej Profilu Pupila – lista Partnerów dostępna jest dla nich w zakładce „SKLEPY” 

b) są zarejestrowani i zalogowani w Aplikacji i utworzyli co najmniej jeden Profil Pupila – lista Partnerów dostępna jest dla nich poprzez kupony i w zakładce „SKLEPY”.

2. Po wyszukaniu Partnera Użytkownik może skorzystać z nawigacji. Aby skorzystać z nawigacji do Partnera należy:

a) przejść do wizytówki z danymi Partnera klikając przycisk z nazwą Partnera na Kuponie Partnera lub wybierając nazwę Partnera w zakładce „SKLEPY”

b) kliknąć na wizytówce ikonę nawigacji w postaci strzałki znajdującej się poniżej mapy. 

3. Nawigacja realizowana jest za pomocą map zewnętrznych takich jak Google Maps. Użytkownik może w każdej chwili wrócić do Aplikacji klikając przycisk „cofnij” (Android). 

4. Uwaga! Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usługi nawigacji realizowanej przez mapy zewnętrzne.

§ 8. UDOSTĘPNIANIE TREŚCI APLIKACJI W KANAŁACH ZEWNĘTRZNYCH

1. Udostępnianie treści w Aplikacji realizowane jest przez mechanizmy zewnętrzne zależne od systemu operacyjnego telefonu (poczta elektroniczna, Messenger, Skype). Wydawca przygotował specjalną funkcjonalność do udostępniania postów na Facebooku. Aby z niej skorzystać po kliknięciu w ikonę udostępniania należy wybrać ikonę FB.

2. Udostępniać treści w Aplikacji mogą Użytkownicy, którzy:

a) są zarejestrowani i zalogowani w Aplikacji, ale nie utworzyli w niej Profilu Pupila  – mogą udostępniać wybrane artykuły z bazy wiedzy Aplikacji oraz Kupony Adopcyjne

b) są zarejestrowani i zalogowani w Aplikacji i utworzyli co najmniej jeden Profil Pupila – mogą udostępniać posty z dziennika pupila (zakładka „MyPetStory”), Kupony Partnerów, wybrane artykuły z bazy wiedzy Aplikacji oraz Kupony Adopcyjne.

3. Uwaga! Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione przez Użytkownika.

§ 9. FUNKCJA PRZYPOMNIEŃ

1. W Aplikacji dostępna jest funkcja przypomnień o istotnych wydarzeniach dotyczących pupila. Lista przypomnień jest wyświetlana w zakładce START. 

2. Z funkcji przypomnień mogą korzystać Użytkownicy, którzy 

a) są zarejestrowani i zalogowani w Aplikacji

b) utworzyli co najmniej jeden Profil Pupila.

c) zezwolili Aplikacji na wysyłanie powiadomień

Aplikacja obsługuje 2 rodzaje przypomnień:

a) przypomnienia indywidualne Użytkownika o ważnych dla niego terminach. (np. o terminie wizyty u lekarza weterynarii, odrobaczania lub zabezpieczenia go przed pasożytami zewnętrznymi). Które są definiowane przez Użytkownika

b) przypomnienia automatyczne tworzone na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych. Do dyspozycji są 2 rodzaje przypomnień automatycznych:

  • Szczepienie na wściekliznę – pod warunkiem podania ostatniej daty szczepienia podczas tworzenia Profilu Pupila
  • Szczepienia na choroby zakaźne – pod warunkiem podania ostatniej daty szczepienia na choroby zakaźne podczas tworzenia Profilu Pupila

Uwaga: Przypomnienia automatyczne powinny być widoczne w zakładce „START” w sekcji „PRZYPOMNIENIA”. Jeśli po utworzeniu Profilu Pupila z podaniem w/w dat przypomnienia nie zostały utworzone należy je dodać indywidualnie. 

Aplikacja wysyła powiadomienie PUSH dzień przed terminem przypomnienia pod warunkiem że użytkownik zezwolił aplikacji na wysyłanie powiadomień.

§ 10. ASYSTENT W OPIECE NAD PUPILEM

1. W Aplikacji dostępna jest funkcja asystenta w opiece nad pupilem, umożliwiająca szybkie znalezienie informacji na jego temat w bazie wiedzy Aplikacji i pomagająca w rozwiązywaniu problemów związanych z pielęgnacją zwierzęcia.

2. Z funkcji asystenta mogą korzystać Użytkownicy, którzy 

a) są zarejestrowani i zalogowani w Aplikacji

b} utworzyli co najmniej jeden Profil Pupila.

Aby skorzystać z asystenta należy kliknąć zakładkę „EDUKACJA” i wybrać Profil Pupila.

Uwaga! Porady przedstawione w zakładce „EDUKACJA” mają charakter edukacyjno-informacyjny, nie zastępują diagnostyki i mogą zastąpić leczenia zwierzęcia. Wszelkie wątpliwości związane ze stanem zdrowia pupila opiekun powinien skonsultować z lekarzem weterynarii.

§ 11. FUNKCJA WYSZUKIWANIA ZWIERZĄT DO ADOPCJI

1. W Aplikacji dostępna jest funkcja wyszukiwania zwierząt do adopcji. Ogłoszenia adopcyjne pochodzą od Organizacji non profit. 

2. Z funkcji wyszukiwania pupili do adopcji mogą korzystać Użytkownicy, którzy są zarejestrowani i zalogowani w Aplikacji.

3. Ogłoszenia adopcyjne dostępne są:

  • Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji klikając w przycisk „Szukam pupila” 
  • Przy kolejnych uruchomieniach aplikacji w zakładce START w  sekcji Gotowe do adopcji

4. Informacje zawarte na ogłoszeniach adopcyjnych są dostarczane przez Organizacje non-profit i Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ich treść Ogłoszeń Adopcyjnych

5. W przypadku gdy Ogłoszenie adopcyjne  zawiera niedozwolone obrazy i/lub treści

Użytkownik powinien zgłosić naruszenie do Wydawcy w wybrany sposób:

a) klikając ikonkę udostępnienia i przesyłając Ogłoszenie na adres e-mail kontakt@mypetstory.pl

lub

b) klikając ikonkę udostępnienia i przesyłając ogłoszenie za pomocą Messengera na konto Wydawcy: MyPetStoryApp.

6. Wydawca Aplikacji nie pośredniczy w procesie adopcji zwierząt.

7. Użytkownik ma możliwość skorzystania z zawartych w Aplikacji quizów i ankiet adopcyjnych mających za zadanie ocenić jego gotowość i predyspozycje do adopcji pupila. Znajdują się one  pod przyciskiem „Dopasuj pupila do siebie”.

7. Uwaga! Quizy i ankiety adopcyjne zawarte w zakładce „Dopasuj pupila do siebie” mają wyłącznie charakter zabawy, a ich celem jest podniesienie świadomości Użytkowników. Decyzje w sprawie adopcji są dokonywane indywidualnie przez schronisko. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych decyzji i nie ma na nie wpływu.

§ 12. FUNKCJA WYSZUKIWANIA ZWIERZĄT OD HODOWCÓW

1. W Aplikacji dostępna jest funkcja wyszukiwania zwierząt od Hodowców.

2. Z funkcji wyszukiwania pupili od Hodowców mogą korzystać Użytkownicy, którzy są zarejestrowani i zalogowani w Aplikacji.

3. Ogłoszenia od Hodowców dostępne są:

  • Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji klikając w przycisk „Szukam pupila” 
  • Przy kolejnych uruchomieniach aplikacji w zakładce „START” w  sekcji Oferta od hodowców

4. Informacje zawarte na ogłoszeniach od Hodowców są dostarczane przez Hodowców  i Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

5. W przypadku gdy ogłoszenie od Hodowcy  zawiera niedozwolone obrazy i/lub treści

Użytkownik powinien zgłosić naruszenie do Wydawcy w wybrany sposób:

a) klikając ikonkę udostępnienia i przesyłając Ogłoszenie na adres e-mail kontakt@mypetstory.pl

lub

b) klikając ikonkę udostępnienia i przesyłając Ogłoszenie za pomocą Messengera na konto Wydawcy: MyPetStoryApp.

6. Wydawca Aplikacji nie pośredniczy w procesie zakupu zwierząt od Hodowców.

7. Użytkownik ma możliwość skorzystania z zawartych w Aplikacji quizów i ankiet mających za zadanie ocenić jego gotowość i predyspozycje do opieki nad pupilem. Znajdują się one  pod przyciskiem „Dopasuj pupila do siebie”.

7. Uwaga! Quizy i ankiety zawarte w zakładce „Dopasuj pupila do siebie” mają wyłącznie charakter zabawy, a ich celem jest podniesienie świadomości Użytkowników. Decyzje w sprawie sprzedaży pupili są dokonywane indywidualnie przez HodowcówWydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych decyzji i nie ma na nie wpływu.

§ 13. EDYCJA DANYCH UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość edycji/uzupełnia swoich danych adresowych o telefon i adres, aby zaistniała możliwość wysyłania do niego nagród wygranych w funkcji quizy. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania ww. funkcjonalności w Aplikacji MyPetStory.

§ 14. DANE OSOBOWE 

1. Podczas korzystania z Aplikacji Wydawca gromadzi o Użytkownikach  informacje podane dobrowolnie przez Użytkowników, jak: adres e-mail, nazwisko, imię, adres zamieszkania.   Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika zostały określone w niniejszym Regulaminie oraz odrębnym dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym na stronie internetowej https://mypetstory.pl/polityka-prywatnosci/

2. Administrator danych osobowych, tj. spółka MY PET STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przetwarza dane osobowe udostępnione przez Użytkowników (imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail) w celu świadczenia usług drogę elektroniczną, na podstawie niniejszego Regulaminu, w szczególności założenia i obsługi Konta, zainstalowania Aplikacji oraz w celu skorzystania przez Użytkowników z usług świadczonych w ramach Aplikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (Regulaminu).

3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub/i na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Administratora w imieniu własnym lub na zlecenie klientów biznesowych lub Partnerów, dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystane do przesyłania informacji o produktach i usługach klientów i Partnerów Administratora, dopasowanych do zainteresowań Użytkownika. Postawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W każdej chwili Użytkownik może wycofać udzielone zgody, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich wycofaniem. 

3. Użytkownik dobrowolnie udostępnia dane osobowe Wydawcy.  

4. Użytkownik ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych. Użytkownik ma prawo dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, niezbędnych do świadczenia przez Administratora usług wynikających z Regulaminu, Użytkownik traci możliwość korzystania z produktów i usług oferowanych w ramach Aplikacji.

5. Administrator gwarantuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

6. Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub usuwania danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, przeniesienia swoich danych, złożenia sprzeciwu co do przetwarzanych danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7. W przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania. Zgodnie z celami określonymi w ust. 1 dane przetwarzane są przez czas świadczenia usług wynikających z Regulaminu oraz do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora lub zgoda Użytkownika.

9. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

10. W związku z realizacją usług dane osobowe udostępnione przez Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, dostawcom systemów zewnętrznych, dostawcom wspierającym działalność Administratora i zapewniającym funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, podmiotom doradczym (prawnym, konsultingowym, finansowym), agencjom marketingowym, a także podmiotom powiązanym z Administratorem. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez inne podmioty jest odrębnie zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych.

11. Administrator oświadcza, że ww. podmioty będą przetwarzać dane osobowe Użytkownika  tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania swoich ich zobowiązań prawnych wynikających z umów lub przepisów powszechnie obowiązujących.

13. Na obecną chwilę Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli Administrator będzie chciał to zrobić, Użytkownik zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. 

§ 15.  ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z APLIKACJI

1. Użytkownik dodając zdjęcie i teksty w Aplikacji, oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do zdjęć i tekstów lub licencja do zdjęcia z prawem udzielenia sublicencji –  jeżeli stanowią utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.     

2. Użytkownik udziela Wydawcy niewyłącznej, bezpłatnej i zbywalnej licencji na korzystanie z utworu bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, z prawem udzielenia sublicencji, w celu realizacji usług wynikających z Aplikacji, zezwalającą na obsługiwanie, wykorzystywanie, dystrybuowanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie. Licencja wygasa z chwilą usunięcia konta Użytkownika lub zdjęcia pupila, jednakże Wydawca zastrzega, że zdjęcia mogą się nadal pojawiać, jeżeli Użytkownik udostępnił je innym osobom, a one tych treści nie usunęły, za co Wydawca nie ponosi odpowiedzialności.  

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika w Aplikacji materiałów o charakterze bezprawnym, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz dobre obyczaje, w szczególności: 

a) wulgaryzmów i obraźliwych sformułowań

b) treści i materiałów naruszających prawa autorskie osób trzecich

c) treści i materiałów naruszających dobra osobiste osób trzecich.

5. Wydawca informuje, że:

a) będzie usuwał materiały Użytkowników zawierających treści niezgodne z prawem oraz wymogami określonymi w Regulaminie

b) w wypadku ujawnienia zachowania sprzecznego z Regulaminem, w szczególności naruszającego porządek publiczny, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub naruszającego lub zagrażającego mieniu Wydawcy, podejmowana jest interwencja polegająca na ujęciu sprawców naruszeń w granicach określonych przez prawo lub powiadomieniu organów ścigania o ujawnionych naruszeniach. 

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych w niniejszym dokumencie zasad w dowolnym czasie z ważnych powodów, m.in. z powodu zmiany przepisów prawa, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmian organizacyjnych, w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Aplikacji, jej poszczególnych funkcjonalności,zapobiegania nadużyciom, uproszczenia funkcjonowania Aplikacji, jej poszczególnych funkcjonalności, wprowadzenia dodatkowych opcji lub z powodu innych ważnych powodów. Zmianę uważa się za zaakceptowaną przez Użytkownika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie, nie wypowie odpowiednio uczestnictwa w Aplikacji poprzez jej odinstalowanie. Zmianę polegającą na aktualizacji Aplikacji uważa się zaakceptowaną nie później niż w chwili pobrania tej aktualizacji na urządzenie przenośne Użytkownika. 

2. Wydawca może w każdym czasie wycofać dostęp do Aplikacji lub jej poszczególnych funkcjonalności za 14-dniowym powiadomieniem, a w przypadku naruszeń opisanych w § 15 natychmiastowo zablokować konto Użytkownika.  

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń. 

5. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nie działanie lub wadliwe działanie Aplikacji lub jej poszczególnych funkcjonalności. 

6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Partnerów lub klientów biznesowych, jak również informacji czy ofert sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji, iż dane podane przez Partnerów lub klientów biznesowych są nieprawdziwe, nieaktualne lub naruszające prawa osób trzecich, Użytkownik poinformuje o tym niezwłocznie Wydawcę.

7. Zasady określone powyżej obowiązują od dnia 01.02.2021 r.