REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MY PET STORY
PRZEZ KLIENTÓW BIZNESOWYCH I ORGANIZACJE NON-PROFIT

 

1. Słownik

1.1. Wydawca – spółka MY PET STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zamościu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jasna 9, 22-400 Zamość); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746613; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 2018-08-29 r.; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000.00 zł.; NIP: 9223059029; REGON: 3811245 oraz adres poczty elektronicznej kontakt@mypetstory.pl.

1.2. Platforma B2B – oznacza strony internetowe pod którymi wydawca prowadzi Platformę B2B stanowiącą część webową Aplikacji Mobilnej, działającą w domenie mypetstory.pl.

1.3. Aplikacja Mobilna – aplikacja MyPetStory prowadzona przez Wydawcę do pobrania na systemy Android i iOS dostępna w sklepie Google Play oraz AppStore.

1.4. Klient Biznesowy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą w zakresie branży zoologicznej na zasadach komercyjnych, która zarejestruje się na Platformie B2B. Klientami Biznesowymi mogą być przedsiębiorcy prowadzący sklepy zoologiczne, hurtownie zoologiczne, producenci z branży zoologicznej, dystrybutorzy z branży zoologicznej, zakłady groomerskie, gabinety weterynaryjne i hotele dla zwierząt oraz inni usługodawcy.

1.5. Organizacja Non-Profit – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą w zakresie branży zoologicznej na zasadach niekomercyjnych, która zarejestruje się na Platformie B2B. Klientami Non-Profit mogą być schroniska dla zwierząt oraz fundacje działające na rzecz zwierząt posiadające nr KRS.

1.6. Użytkownik – osoba fizyczna, która uzyskała od Klienta Biznesowego lub Klienta Non-Profit określone uprawnienia do korzystania z Platformy B2B.

1.7. Klient – łączne określenie dla Klienta Biznesowego i Organizacji Non-Profit.

1.8. Placówka – każdy punkt handlowy lub usługowy Klienta Biznesowego zarejestrowany na Platformie B2B  (np. w przypadku sieci sklepów zoologicznych każdy ze sklepów należących do tej sieci).

1.9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, określający prawa i obowiązki Wydawcy oraz Klientów i Użytkowników.

1.10. Konto – indywidualny dostęp do Platformy B2B oraz Aplikacji Mobilnej udzielony Klientowi przez Wydawcę na zasadach określonych w Regulaminie, w celu korzystania przez nich z funkcjonalności Platformy B2B oraz Aplikacji Mobilnej.

1.11. Abonament – opłacone prawo do korzystania z usług w Platformie B2B i Aplikacji Mobilnej dla danej Placówki w zakresie zgodnym z wybranym pakietem abonamentowym.

1.12 Okres Abonamentowy – 30-dniowy okres rozliczeniowy obowiązujący niezależnie dla każdej zarejestrowanej Placówki.

1.13. Okres Promocyjny – okres, w którym Klient Biznesowy po dokonaniu rejestracji w Aplikacji Mobilnej ma prawo do korzystania z jej funkcjonalności bez ponoszenia opłaty.

1.14. Dzień Płatności – dzień kalendarzowy w każdym miesiącu, w którym Klient Biznesowy zobowiązany jest do uiszczenia Abonamentu zgodnie z otrzymaną fakturą.

 

2. Rodzaj usług świadczonych przez Wydawcę

2.1. Wydawca świadczy usługi drogą elektroniczną, które polegają na udostępnieniu Aplikacji Mobilnej oraz Platformy B2B w internecie, za pomocą której Klient Biznesowy może prowadzić działania marketingowe mające na celu wzrost konkurencyjności oraz poprawę komunikacji z klientem. W ramach panelu dla sklepu i producentów Klienci Biznesowi będą mogli:

• zarejestrować swój sklep, firmę, dodać lokalizację,

• zorganizować promocje w kanałach B2C lub B2B w formie kuponów z wykorzystaniem personalizacji zgodnie z Abonamentem dostępnym dla danego rodzaju Klienta Biznesowego

• korzystać z bazy wiedzy dla branży zoologicznej dotyczącej opieki nad zwierzętami

• budować sieć lojalnych klientów wokół swojego sklepu

• zapraszać pracowników oraz partnerów i klientów do Platformy B2B oraz Aplikacji Mobilnej.

2.2. Wydawca świadczy usługi drogą elektroniczną, które polegają na udostępnieniu Aplikacji Mobilnej oraz Platformy B2B w internecie, za pomocą której Organizacja Non-Profit może promować adopcje i wydarzenia przy pomocy kuponów skierowanych do użytkowników aplikacji, zarządzać zespołem wolontariuszy.

2.3. Klient może zaprosić do korzystania z Platformy B2B Użytkowników którym nadaje określone uprawnienia. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz skutki działań zaproszonych przez siebie Użytkowników. Użytkownik zaproszony do korzystania z Platformy B2B przez Klienta zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

 

3. Postanowienia ogólne

3.1. Aplikacja Mobilna wraz z Platformą B2B dostępną pod adresem internetowym mypetstory.pl prowadzona jest przez Wydawcę.

3.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających z Aplikacji Mobilnej oraz Platformy B2B.

3.3. Wydawca zastrzega sobie prawo do edycji i zmiany niniejszego Regulaminu.

3.4. Wydawca może odmówić świadczenia usługi każdemu, bez podawania przyczyny.

3.5. Klient dokonując rejestracji w Aplikacji Mobilnej oświadcza, że jest uprawniony do podania danych niezbędnych do rejestracji Konta.

3.6. Wydawca  nie weryfikuje danych osobowych lub firmowych podanych przez Klienta Biznesowego i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych. W przypadku powzięcia przez Wydawcę wiarygodnej informacji, iż dane podane przy procesie rejestracji są nieprawdziwe lub naruszają prawa osób trzecich, Wydawca ma prawo do odmowy utworzenia lub do zablokowania konta Klienta.

3.7. Klient korzysta z Aplikacji Mobilnej i Platformy B2B na własną odpowiedzialność.

3.8. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta naruszającego regulamin lub obowiązujące prawo.

3.9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wywołane przez korzystanie z Aplikacji Mobilnej i Platformy B2B.

3.10. Całkowita odpowiedzialność Wydawcy zostaje ograniczona do wartości kwoty uiszczonej na rzecz Wydawcy przez podmiotu u którego powstała szkoda.

3.11. Wydawca odpowiada jedynie za szkody rzeczywiste spowodowane z jego wyłącznej winy.

3.12. Wsparcie techniczne i pomoc ze strony Zespołu MyPetStory jest zapewniona tylko dla Organizacji Non-Profit oraz dla Klientów Biznesowych, którzy opłacili abonament za bieżący okres oraz dla Klientów Biznesowych będących w Okresie Promocyjnym.

3.13. Klient oświadcza, że nie będzie kopiować, powielać i wykorzystywać bez pisemnej zgody Wydawcy żadnych materiałów znajdujących się na stronach w domenie www.mypetstory.pl ani w zasobach Aplikacji Mobilnej i Platformy B2B, do których prawa przysługują Wydawcy lub innym podmiotom. Klient może korzystać z ww. materiałów tylko w zakresie dozwolonego użytku.

3.14. Klient zobowiązany jest korzystać z Platformy B2B oraz Aplikacji Mobilnej w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich przysługujących im praw. Naruszenie tych zasad  może skutkować natychmiastowym usunięciem Konta Klienta.

3.15. Wszystkie materiały jakie Klient udostępnia na swoim Koncie w Aplikacji Mobilnej i na Platformie B2B pozostają jego własnością. Wydawca może w każdym momencie na prośbę Klienta wyłączyć  jego Konto, co skutkuje usunięciem jego całej zawartości.

3.16. Dodając kolejne materiały (zdjęcia, opisy produktów, wydarzeń itp.) na swoje Konto w Aplikacji Mobilnej i na Platformie B2B, Klient wyraża zgodę na ich publikację w aplikacji i internecie, udostępnianie użytkownikom Aplikacji Mobilnej oraz wgląd obsłudze Aplikacji Mobilnej w każdym momencie. Klient oświadcza, że jest uprawniony do udostępnienia materiałów na Platformie B2B oraz Aplikacji Mobilnej i udostępnienie ww. materiałów nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku, gdyby osoby trzecie wystąpiły do Wydawcy z roszczeniami w związanymi z nieuprawnionym wykorzystaniem materiałów na Platformie B2B oraz w Aplikacji Mobilnej, Klient zwolni Wydawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zwróci Wydawcy wszelkie poniesione przez niego koszty i kary z tego tytułu.

3.17. Awaria lub niedostępność online treści Regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa do jego przestrzegania lub postanowienia.

3.18. Regulamin Aplikacji Mobilnej to jedyna forma umowy zawarta między Klientem a Wydawcą. Akceptując Regulamin Klient zgadza się na jego postanowienia. Z chwilą akceptacji następuje zawarcie umowy pomiędzy Wydawcą a Klientem.

3.19. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wydawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Platformy B2B oraz Aplikacji Mobilnej poprzez e-mail: kontakt@mypetstory.pl.

3.20. Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu należy przesyłać do obsługi klienta Aplikacji Mobilnej przez email: kontakt@mypetstory.pl.

 

4. Zasady działania Aplikacji Mobilnej i Platformy B2B dla Klienta Biznesowego

4.1. SKLEP ZOOLOGICZNY, ZAKŁAD GROOMERSKI, GABINET WETERYNARYJNY LUB HOTEL DLA ZWIERZĄT LUB INNI USŁUGODAWCY.

4.1.1. Platforma B2B umożliwia prowadzenie działań marketingowych w postaci generowania kuponów promocyjnych skierowanych do użytkowników Aplikacji Mobilnej, zarządzania zespołem pracowników, korzystania z pakietów szkoleniowych oraz opracowań statystycznych.

4.1.2. Dostęp do pełnej funkcjonalności Platformy B2B Klient Biznesowy uzyskuje po zawarciu umowy elektronicznej z Wydawcą i wykupieniu wybranego przez siebie Abonamentu.

4.1.3. Opublikowanie kuponu poprzez kliknięcie przycisku „Opublikuj teraz” lub przycisku „Zaplanuj publikację” lub przeniesienie kuponów do kolumny „Aktualne” przez Klienta Biznesowego kuponu wiąże się z wykorzystaniem kuponu z wykupionego przez niego Abonamentu.

 

4.2. PRODUCENT, HURTOWNIA/DYSTRYBUTOR Z BRANŻY ZOOLOGICZNEJ.

4.2.1. Platforma B2B umożliwia Klientowi Biznesowemu prowadzenie działań marketingowych w postaci generowania kuponów promocyjnych skierowanych do sklepów zoologicznych, zakładów groomerskich, gabinetów weterynaryjnych lub hoteli dla zwierząt, zamieszczania kuponów przy artykułach stanowiących porady dotyczące opieki nas zwierzętami dla użytkowników Aplikacji zwanych lokowaniami, zarządzania zespołem pracowników, korzystania ze statystyk i innych funkcjonalności Aplikacji zgodnie z wybranym przez Klienta Biznesowego Abonamentem.

4.2.2. Opublikowanie kuponu poprzez kliknięcie przycisku „Opublikuj teraz” lub przycisku „Zaplanuj publikację” lub przeniesienie kuponów do kolumny „Aktualne” przez Klienta Biznesowego kuponu wiąże się z wykorzystaniem kuponu z wykupionego przez niego Abonamentu.

4.3.  Abonament i płatności

4.3.1. Dostęp do pełnej funkcjonalności Aplikacji Klient Biznesowy uzyskuje po zawarciu umowy elektronicznej z Wydawcą oraz po wykupieniu wybranego przez siebie Abonamentu, zgodnie z Cennikiem.

4.3.2. Po zawarciu umowy Klient może otrzymać bezpłatny Okres Promocyjny, w czasie którego posiada dostęp do pełnej funkcjonalności Aplikacji. Przyznanie dla Klienta Biznesowego Okresu Promocyjnego oraz czas jego trwania są zależne od aktualnych promocji organizowanych przez Wydawcę. Informacje o aktualnych promocjach można znaleźć na stronie www.mypetstory.pl

4.3.3. Klient Biznesowy dokonuje wyboru pakietu abonentowego (zgodnie z Cennikiem). Po kliknięciu na opcję „KUP” pojawia się informacja o następującej treści „Niniejszym potwierdzam zawarcie umowy elektronicznej ze spółką MY PET STORY SP. z o.o. dotyczącą świadczenia usług w ramach Platformy B2B oraz Aplikacji Mobilnej na okres 12 miesięcy w zakresie wybranego abonamentu. Zobowiązuję się do regularnego opłacania abonamentu wg wybranego przeze mnie planu abonamentowego”. Kliknięcie na opcję „AKCEPTUJĘ” oznacza potwierdzenie warunków Umowy na wybrany Abonament.

4.4. Umowa z Klientem Biznesowym  na wybrany Abonament zastaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia opłacenia pierwszego Okresu Abonamentowego. Umowa będzie automatycznie przedłużana na kolejne okresy 30-dniowe, chyba że Klient Biznesowy złoży rezygnację z usług na 14 dni przed upływem 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy.  

Klient Biznesowy może zrezygnować z usługi po okresie obowiązywania umowy w każdym czasie, ze skutkiem na koniec Okresu Abonamentowego. Rezygnacja ze świadczenia usług w ramach Abonamentu następuje poprzez wybór takiej opcji w Panelu Klienta na Platformie B2B.

4.5. Okres Abonamentowy w Platformie B2B jest naliczany co 30, dni zaczynając od daty pierwszej płatności.

4.6 Do każdej Placówki przypisany jest oddzielny Abonament.

4.7 Opłaty za Abonamenty naliczane są z góry.

4.8. Jeżeli Klient Biznesowy zarejestruje kolejną Placówkę ponosi w dniu jej rejestracji opłatę abonamentową za pierwszy Okres Abonamentowy zgodną z cennikiem. Opłaty za kolejne Okresy Abonamentowe naliczane są w Dniu Płatności.

4.9. Opłata w Dniu Płatności naliczana jest dla wszystkich Placówek zarejestrowanych przez Klienta Biznesowego dla których do Dnia Płatności zakończył się poprzedni opłacony Okres

Abonamentowy.

4.10. Brak opłaty w Dniu Płatności spowoduje wyłączenie świadczonych usług w ramach abonamentu dla Placówek których opłata dotyczy (zostaną one ograniczone do usług dostępnych dla Abonamentu bezpłatnego).

4.11. Po wniesieniu opłaty po terminie określonym przez Dzień Płatności, wyłączony Abonament zostanie ponownie uruchomiony a nowy Okres Abonamentowy będzie naliczany od dnia wniesienia opłaty

4.12. Klient Biznesowy może dokonywać zmiany Abonamentów dla poszczególnych Placówek w okresie trwania umowy:

4.12.1 Zmiana Abonamentu w górę dokonywana jest automatycznie w systemie i pobierana opłata za nowy okres.

4.12.2 Dyspozycję zmiany Abonamentu na niższy należy uzasadnić poprzez złożenie formularza. Zmiana Abonamentu na niższy nastąpi od nowego Okresu Abonamentowego.

4.13. Płatności za Abonament Klient Biznesowy może dokonać za pośrednictwem przelewów elektronicznych.

4.14. Po dokonaniu płatności w panelu zarządzania Platformy B2B udostępniona zostanie faktura VAT. Klient Biznesowy rezygnuje z innej formy otrzymywania faktur VAT.

4.15. Kwota Abonamentu podana w cenniku jest kwotą netto do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

4.16. Wydawca nie refunduje oraz nie zwraca środków uiszczonych z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną na Platformie B2B.

4.17. Dane osobowe podane przez Klienta Biznesowego w trakcie dokonywania płatności przetwarzane będą przez Przelewy24 Sp. z o.o. jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności, na co Klient Biznesowy wyraża zgodę.

 

5. Zasady działania Aplikacji Mobilnej oraz Platformy B2B dla Organizacji Non-Profit zarejestrowanej w jako schronisko dla zwierząt lub fundacja działająca na rzecz zwierząt.

5.1. Platforma umożliwia Organizacji Non-Profit prowadzenie działań promocyjnych w postaci generowania kuponów adopcyjnych i eventowych skierowanych do klientów ostatecznych (opiekunów zwierząt), zarządzania zespołem pracowników, korzystania z pakietów szkoleniowych oraz opracowań statystycznych.

5.2. Dostęp do pełnej funkcjonalności Platformy B2B Organizacja Non-Profit uzyskuje po akceptacji niniejszego Regulaminu (zawarciu umowy elektronicznej z Wydawcą  i uzyskaniu pozytywnej weryfikacji przez Zespół MyPetStory (weryfikacja obejmuje potwierdzenie statusu Organizacji Non-Profit jako schroniska dla zwierząt lub fundacji).

5.3. Korzystanie z usług Platformy B2B oraz Aplikacji Mobilnej przez Organizację Non-Profit jest bezpłatne.

5.4. Usługi Platformy nie mogą być wykorzystywane przez Organizację Non-Profit do działalności komercyjnej (np. prowadzenia sprzedaży – z pominięciem akcji charytatywnych). Działania takie będą stanowiły rażące naruszenie zasad niniejszego Regulaminu i skutkować będą zawieszeniem lub usunięciem Konta Organizacji Non-Profit

 
 

6. Reklamacje

6.1. Wydawca udostępnia adres poczty elektronicznej kontakt@mypetstory.pl służący do przesyłania zapytań i reklamacji.

6.2. Reklamację można wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym Wydawca miał wykonać daną usługę w Aplikacji Mobilnej lub od stwierdzenia przez Klienta jakiejkolwiek nieprawidłowości

6.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty wniesienia reklamacji.

6.4. Reklamacja musi w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające

 

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku (patrz Cennik) korzystania z usługi poprzedzając to informacją na 14 dni przed planowaną zmianą. Taka informacja zostanie opublikowana na stronie www.mypetstory.pl oraz w panelu webowym Aplikacji Mobilnej.

7.2. Ceny prezentowane w cenniku (patrz Cennik) nie zależą od zewnętrznych czynników.

7.3. Wydawca rezerwuje sobie prawo do zmian w usłudze oraz do rezygnacji z jej świadczenia bez podania powodu.

7.4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Klienta Biznesowego, W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

7.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;