§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie „GENERUJESZ ZYSKUJESZ” zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma MY PET STORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, 22-400, ul. Jasna 9, nr NIP: 9223059029, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
 4. Przebiegiem konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa zwana dalej „Jury”.
 5. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz członkowie Jury.
 6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 lipca 2021 r. a kończy 5 września 2021 r.
 7. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest MY PET STORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, 22-400, ul. Jasna 9, nr NIP: 9223059029. 
 2. Dane będą przetwarzane w celu udziału w konkursie na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO. 
 3. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody) 
 4. Dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz UE.  
 5. Dane będą przechowywane przez okres od 19 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub jej wycofanie. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
 8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. 
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, faks 22 531-03-01,e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.  
 10. Administrator informuje także, że dane osobowe przekazane w celu uczestnictwa w konkursie nie będą służyły do działań zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.  

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy obywatel Polski, który jest :

a) osobą pełnoletnią

b) pełnoprawnym właścicielem stacjonarnego sklepu zoologicznego działającego na terenie Polski lub pracownikiem stacjonarnego sklepu zoologicznego działającego na terenie Polski, który uzyskał zgodę właściciela tego sklepu na udział w Konkursie

c) weźmie udział w Konkursie poprzez wysłanie na adres konkurs@mypetstory.pl z konta e-mail, którym zarejestrował się w aplikacji mobilnej MyPetStory swojego zgłoszenia wraz z podaniem nazwisk dwóch osób – pracowników sklepu – będących beneficjentami w zakresie nagrody głównej (patrz §4 pkt. 3).

d) uwaga! Każdy sklep może zostać zgłoszony do konkursu tylko jeden raz przez jedną osobę!

 1. Uczestnikami nazywamy osoby, które wykonają zadanie konkursowe, polegające na rejestracji swojego sklepu zoologicznego w aplikacji mobilnej MyPetStory (więcej na www.mypetstory.pl), założeniu placówki tego sklepu, wygenerowaniu w okresie trwania Konkursu jak największej liczby kuponów oraz ich aktywnego promowania w mediach społecznościowych w celu uzyskania jak największej liczby polubień („lajków”).
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz lub pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że:

a) w przypadku pracowników sklepu nie będących jego właścicielami – posiada zgodę właściciela sklepu na udział w Konkursie

b) sklep zgłoszony przez Uczestnika do Konkursu wykupi w terminie do 1 września 2021 r. dowolnie wybrany płatny abonament w aplikacji mobilnej MyPetStory (pakiet SHOP SILVER, SHOP GOLD lub SHOP PLATINIUM)

b) w przypadku wygrania nagrody głównej – zostanie ona rozdysponowana zgodnie z deklaracją o której mowa w §3 pkt. 1c.

c) wykona zadanie konkursowe z należytą uwagą, a wszelkie związane z tym czynności będą zgodne z Regulaminem aplikacji mobilnej MyPetStory dostępnym na stronie www.mypetstory.pl.

§ 4

NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA

 1. Wyboru zwycięzców Konkursu na podstawie liczby polubień kuponów wygenerowanych przez dany sklep spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Komisja Konkursowa (Jury).
 2. Jury dokona wyboru zwycięskich prac w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu. Kryterium oceny jest łączna liczba polubień kuponów wygenerowanych przez dany sklep w okresie trwania Konkursu, tj. od 19 lipca 2021 r. do 5 września 2021 r. Wygrywa uczestnik, którego sklep uzyska najwyższą liczb polubień. W przypadku gdyby taką samą najwyższą liczbę polubień uzyskało dwóch lub więcej uczestników Konkursu zadecyduje kolejność zgłoszeń – nagrodę główną otrzyma użytkownik, który jako pierwszy zgłosił się do Konkursu.
 3. Nagroda o wartości ponad 2000 zł w konkursie to:

– bony o wartości 2 x 500 zł przeznaczone do rozdysponowana zgodnie z deklaracją o której mowa w § 1 pkt. 1c pomiędzy zgłoszonych pracowników sklepu zaangażowanych w działania konkursowe.

– zestaw 10 spersonalizowanych koszulek dla pracowników sklepu z logo zwycięskiego sklepu (uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przesłania plików graficznych z logotypem sklepu w jakości do druku w terminie 7 dni od powiadomienia go o wygranej)

– zestaw zaproszeń na targi i szkolenia biznesowe dla pracowników sklepu o wartości 1000 zł.

 1. Nagroda będzie przyznawana jednemu lauraeatowi Konkursu. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od dnia przesłania przez zwycięzcę plików graficznych o których mowa w § 4 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Nagroda nieodebrana przez Uczestnika Konkursu z przyczyn leżących po jego stronie (zawinionych) ulega przepadkowi.
 3. Nagrody określone w §4 ust. 3 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
 4. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 3 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej przyznaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia edycji konkursu, której dotyczy reklamacja, z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.
 2. Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5. O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych dóbr osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
 3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
 4. W przypadku podejrzenia nieuczciwego zdobycia polubień jury zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika.
 5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na profilu FB  MyPetStory.
 6. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.
 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.