• 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji charytatywnej „WSPIERAM PIESKI” wcześniejsza nazwa „Pełna miska dla schroniska” organizowanej w aplikacji mobilnej MyPetStory, zwanej dalej „Akcją”.
 2. Organizatorem Akcji jest firma MY PET STORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, 22-400, ul. Jasna 9, nr NIP: 9223059029, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Akcja organizowana jest na terytorium Polski.
 4. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Akcji uprawniony jest Zarząd Organizatora.
 5. Akcja rozpoczyna się w Terminie rozpoczęcia akcji uzgodnionym z Beneficjentem i Sponsorem karmy a kończy w Terminie zakończenia.  przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość jej przedłużenia.
 6. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Akcji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 • 2

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest MY PET STORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, 22-400, ul. Jasna 9, nr NIP: 9223059029.
 2. Dane będą przetwarzane w celu udziału w akcji na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO.
 3. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody)
 4. Dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz UE.
 5. Dane będą przechowywane przez okres od Terminu rozpoczęcia akcji do 30 dni od daty Terminu Zakończenia Akcji.
 6. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Każdy uczestnik ma prawo do przenoszenia swoich danych.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, faks 22 531-03-01,e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 10. Administrator informuje także, że dane osobowe przekazane w celu uczestnictwa w Akcji nie będą służyły do działań zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 • 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

 1. Uczestnikiem Akcji jest każdy zarejestrowany użytkownik aplikacji mobilnej MyPetStory, który w czasie jej trwania dokona logowania do aplikacji.
 2. Uczestnikami nazywamy osoby, które w trakcie logowania do aplikacji mobilnej MyPetStory klikną w pojawiającą się na jednym z ekranów startowych ikonę miseczki, w wyniku czego zostaną im przyznane punkty. Liczba przyznanych każdorazowo punktów pojawia się na ekranie startowym tuż po kliknięciu w ikonę miseczki. Punkty są przyznawane wyłącznie podczas pierwszego logowania w ciągu każdej doby w trakcie trwania Akcji. Liczba przyznawanych punktów jest zmienna. Punkty przyznawane są losowo, a o ich liczbie decyduje algorytm zainstalowany w aplikacji.
 3. Użytkownik może dostać dodatkowe punkty każdego dnia, jeżeli zaprosi do 5 znajomych do Akcji dziennie poprzez kliknięcie w przycisk “Zapraszaj znajomych do Akcji!”.
 4. Liczba punktów zgromadzonych w trakcie trwania Akcji przez każdego użytkownika jest sumowana i wyświetla się w panelu aplikacji. Po zgromadzeniu przez danego użytkownika 1000 (tysiąca) punktów, czyli pełnej miski są one zamieniane na 200 g karmy dla psów ufundowanej przez Sponsora akcji na rzecz Beneficjenta.
 5. Sponsor może ufundować dodatkowe nagrody nie ujęte w niniejszym regulaminie.
 6. Rodzaj karmy ufundowanej przez Sponsora, leży w gestii Sponsora i pozostaje niezależny od woli Organizatora Akcji.
 7. Każdy Użytkownik może uzbierać dowolną ilość pełnych misek podczas trwania Akcji.
 8. Miski uzbierane przez wszystkich użytkowników aplikacji MyPetStory sumują się. Po przeliczeniu wszystkich misek uzbieranych przez uczestników Akcji Sponsor przekazuje karmę.
 9. Akcja ma charakter charytatywny i dobrowolny. Po jej zakończeniu nagrody ufundowane przez Sponsora zostaną w całości przekazane Beneficjentowi Akcji. Przekazanie ufundowanych przez Sponsora darów odbędzie się w trakcie uroczystego finału Akcji, który przypada na Termin Zakończenia.
 • 4

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, Uczestnicy Akcji mogą zgłaszać pisemnie w czasie trwania Akcji, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od jej zakończenia, z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.
 2. Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Akcji nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Akcji oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Zarząd Organizatora Akcji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5. O decyzji Zarządu Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Akcji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Akcji w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.
 3. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Akcji.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Akcji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.