scan

REGULAMIN KONKURSU: Wygraj Atlas Ryb na dzień akwarystyki

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie „Wygraj Atlas Ryb na dzień akwarystyki” zwanym dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest firma MY PET STORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, 22-400, ul. Jasna 9, nr NIP: 9223059029, zwana dalej „Organizatorem”.
 • Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
 • Przebiegiem konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa zwana dalej „Jury”.
 • Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz członkowie Jury.
 • Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 lutego 2023 r. a kończy  27 lutego 2023 r.  przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość jego przedłużenia.
 • Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH Administratorem Pani/a danych osobowych jest MY PET STORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, 22-400, ul. Jasna 9, nr NIP: 9223059029.

 • Dane będą przetwarzane w celu udziału w konkursie na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO.
 • Dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody)
 • Dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz UE.
 • Dane będą przechowywane przez okres od 20 lutego 2023 r. a kończy  27 marca 2023 r. 
 • Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub jej wycofanie. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, faks 22 531-03-01,e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 • Administrator informuje także, że dane osobowe przekazane w celu uczestnictwa w konkursie nie będą służyły do działań zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Uczestnikiem Konkursu może być każdy obywatel Polski, który jest :
 • 1) osobą pełnoletnią
 • 2) weźmie udział w Konkursie poprzez wysłanie swojego zgłoszenia.
 • Uczestnikami nazywamy osoby, które wykonają zadanie konkursowe, obejmujące 2 kroki.
  • na zainstalowanie aplikacji MyPetStory i założenie profilu akwarium
  • dodanie zdjęcia swojego akwarium w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku lub dodanie relacji ze swoim akwarium i informacja o konkursie na Instagramie i oznaczenia aplikacji MyPetStory @mypetstoryapp. 
  • najbardziej kreatywne zgłoszenia zostaną nagrodzone
 • Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz lub pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
 • a) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej;
 • b) zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
 • c) posiada zgodę ewentualnych osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;

d) udziela organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie linku na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac.§ 4 NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA

 • Wyboru zwycięzców Konkursu na podstawie oceny przesłanych prac konkursowych, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Komisja Konkursowa (Jury).
 • Jury dokona wyboru zwycięskich prac w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu. Kryteriami oceny są oryginalność oraz pomysłowość nadesłanej pracy.
 • Nagroda składa się z: paczki niespodzianki dostosowanej do gatunku wygranego zwierzęcia. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od dnia kontaktu zwycięzcy z Organizatorem i podania przez niego adresu do wysyłki nagrody. Nagroda zostanie wysłana bezpłatnie tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Nagroda nieodebrana przez Uczestnika Konkursu z przyczyn leżących po jego stronie (zawinionych) ulega przepadkowi.
 • Nagrody określone w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
 • W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika informacji, o której mowa w art. 3, ust. 2 w terminie podanym w art. 4, ust. 5, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 • W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w art. 1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej przyznaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

§ 5 REKLAMACJE

 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia edycji konkursu, której dotyczy reklamacja, z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.
 • Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie wywołuje skutków prawnych.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 • O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych dóbr osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
 • Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
 • Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.
 • W przypadku podejrzenia nieuczciwego zdobycia polubień jury zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zdjęcia i usunięcia z galerii konkursowej.
 • Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na profilu FB  MyPetStory.
 • Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.
 • Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

JAK SPRAWDZIĆ SKUTECZNOŚĆ KAMPANII W MYPETSTORY?

Panel MyPetStory umożliwia monitorowanie skuteczności kampanii w zakładce Raporty.

baner lap korzysci 960x360px
 1. zaloguj się na panel.mypetstory.pl
 2. z menu po lewej stronie wybierz Raporty
 3. kliknij kartę Raport Kupony.

Liczby w kolejnych kolumnach to Wyświetlenia: liczba osób którym wyświetlił się Twój kupon, Kliknięcia: liczba osób które kliknęły i otworzyły Twój kupon, Zrealizowania: liczba osób które kliknęły. Zrealizuj kupon lub Przejdź mypetstory.pl/panel/

Na tej podstawie możesz analizować skuteczność swoich kampanii.

Na przykład:

 1. Duża liczba wyświetleń, mała liczba kliknięć, mała liczba realizacji kuponu:
 • czy grupa docelowa została poprawnie wybrana,
 • czy grafika jest atrakcyjna i wyróżnia się na tle innych,
 • czy hasło promocyjne jest atrakcyjne
 1. Duża liczba wyświetleń, duża liczba otwarć kuponu, mała liczba realizacji kuponu
 • Sprawdź, czy opis jest atrakcyjny,
 • Jeśli kampania dotyczy karmy podaj skład
 • Czy jasno określiłeś zasady promocji
 1. Duża liczba wyświetleń, duża liczba otwarć kuponu, duża liczba realizacji kuponu, mała sprzedaż

Oznacza to, że użytkownicy aplikacji chętnie zrealizowali, by Twój kupon ale napotykają na bariery w Twoim sklepie. Sprawdź proces zakupu lub zamów audyt na kontakt@mypetstory.pl

MYPETSTORY GO GLOBAL

Pojawiła się w sklepach Google Play i AppStore w czerwcu 2021 roku. Już po 3 miesiącach znalazła się na liście 10 najpopularniejszych aplikacji z kategorii „Dom” oraz „Styl Życia” pobieranych przez użytkowników, a liczba jej użytkowników przekroczyła 50 tysięcy. Mowa o aplikacji MyPetStory, skierowanej do opiekunów zwierząt domowych, która jest mobilnym Asystentem  w opiece nad pupilem. Znajdują się w niej kupony od okolicznych sklepów zoologicznych, nowe produkty dla pupili i wiele więcej!

baner lap korzysci 960x360px

O aplikacji i planach na najbliższą przyszłość rozmawiamy z Piotrem Łuczka, CEO My Pet Story Sp. z o.o.

ZooBranża: Co wyjątkowego jest w aplikacji, że tak licznie instalują ją opiekunowie zwierząt?

Piotr Łuczka: MyPetStory to aplikacja, którą powinien zainstalować każdy, kto jest lub pragnie zostać opiekunem zwierzaka domowego. Każdy kto kocha swojego pupila i chce dla niego wszystkiego co najlepsze. Znajdzie w niej odpowiedzi na pytania, które nasuwają się na każdym etapie opieki nad pupilem, dedykowane dla niego produkty i wiele innych funkcji. Aplikacja pomoże dobrać najodpowiedniejsze dla nas zwierzę, wyszukamy w niej zwierzaki do adopcji z okolicznych schronisk lub od hodowców, a gdy zwierzę zawita w naszym domu znajdziemy sklepy zoologiczne w pobliżu i będziemy mogli skorzystać z promocji, które znajdują się w aplikacji w formie spersonalizowanych kuponów! MyPetStory przypomni nam o ważnych terminach szczepień i wizyt w gabinecie weterynaryjnym. Po prostu: masz pupila? Zainstaluj MyPetStory!

PONAD 50 000 zwierząt w aplikacji MyPetStory!

KORZYŚCI

ZBR: Kupony ze sklepów – to brzmi zachęcająco. Załóżmy, że prowadzę sklep zoologiczny, co zrobić, aby mój kupon pojawił się w aplikacji?

Piotr Łuczka: Każdy sklep dodaje kupony samodzielnie. Wystarczy zarejestrować się w aplikacji (na stronie panel.mypetstory.pl) i dodać tam swój sklep. Sklep będzie od razu będzie widoczny dla opiekunów zwierząt w okolicy. Następnie wystarczy wygenerować kupon i wysłać go do wybranej grupy docelowej tzn. określić odbiorców kuponu w zależności od gatunku, rasy czy cech takich jak m.in. wiek, kolor sierści, stan zdrowia posiadanego pupila. Wszystko wykonuje się w 5 prostych krokach. Treść kuponu definiuje pracownik sklepu, może to być promocja, nowość, wydarzenie w sklepie itp. Warto zadbać o atrakcyjny obrazek i hasło kuponu, a na pewno zainteresuje on opiekunów, którzy zwrócą uwagę na nasz sklep.

ZBR: Aby zobaczyć kupony użytkownicy muszą otworzyć aplikację. Co skłoni ich do jej regularnego odwiedzania?

PŁ: W aplikacji zaprojektowaliśmy kilka mechanizmów podnoszących aktywność użytkowników. Najpopularniejszą z nich jest akcja „Pełna miska dla schroniska”. Każdy użytkownik otwierając codziennie aplikację napełnia tam wirtualną miseczkę. Realna karma jest przekazywana do schronisk. Łącznie przekazaliśmy już ponad 6 ton karmy. Ta akcja bardzo angażuje użytkowników aplikacji.

Aplikacja wysyła przypomnienia o nowych kuponach i treściach oraz nadchodzących terminach. Najważniejsze jednak są codziennie pojawiające się nowe kupony. Dokładamy wszelkich starań, aby sklepy były aktywne w aplikacji i regularnie je dodawały.

ZBR: Jakie korzyści daje sklepom MyPetStory?

PŁ: MyPetStory to nowoczesna, atrakcyjna forma dotarcia do opiekunów zwierząt. Regularnie wysyłane kupony sprawią, że klienci przyjdą do sklepu. Zastępujemy w ten sposób ulotki, gazetki i ich dystrybucję w okolicy. Skraca się proces tworzenia promocji oraz zmniejsza liczbę zaangażowanych w niego osób. Pozwala to na zredukowanie kosztów do minimum. Co więcej, regularne działania w MyPetStory pozwolą zastąpić media społecznościowe, gdzie wybór grupy docelowej nie jest precyzyjny oraz zasięgi są regularnie ograniczane, by wymusić kosztowne promowanie treści. 

W aplikacji sklepy tworzą swoje społeczności zbierając serduszka. Każdy sklep otrzymuje indywidualny kod QR, którego zeskanowanie przypisuje użytkownika do tego sklepu. Każdy użytkownik posiada swój nr ID na podstawie którego sklep może rejestrować zakupy. Tym samym MyPetStory to skuteczny program lojalnościowy Twojego sklepu.

Dokładamy starań, aby każdy opiekun zwierzaka myśląc o zakupach sprawdzał nowości w ulubionym sklepie w MyPetStory.

ZBR: Było o korzyściach to teraz o kosztach prowadzenia działań w MyPetStory.

PŁ: Płatności w MyPetStory są realizowane w modelu subskrypcyjnym. Stała miesięczna opłata dla sklepu zoologicznego jest zależna od intensywności prowadzonych działań i zaczyna się już od 49 zł netto/ miesiąc. 

Ekosystem

Jak działa MyPetStory?

NASZE PLANY

ZBR: Jakie są Wasze plany na przyszłość?

PŁ: Obecnie przygotowujemy się do wprowadzenia MyPetStory na inne rynki europejskie oraz do USA w ramach akcji MyPetStory GO GLOBAL. Wypracowaliśmy model, który jesteśmy w stanie wdrożyć na kolejnych rynkach i osiągnąć satysfakcjonującą liczbę użytkowników w krótkim czasie. Poszukujemy partnerów, którzy wraz z nami wprowadzą aplikację na swoje rynki. Partner w ramach inwestycji początkowej otrzymuje aplikację mobilną MyPetStory dostosowaną do rynku, spełniającą wymogi prawne i przetłumaczoną na  właściwy język, panel do zarządzania, gdzie znajdzie podgląd firm zarejestrowanych w aplikacji, raporty dotyczące przychodów ze sprzedaży, aktywności użytkowników oraz sklepów. W ramach umowy partner otrzymuje też od MyPetStory wsparcie marketingowe, know-how oraz utrzymanie i rozwój aplikacji. 

Partner będzie mógł prowadzić komunikację B2B ze sklepami, centralnie zarządzać promocjami, zespołami i korzystać z wielu innych funkcjonalności pozwalających na skuteczną sprzedaż.

ZBR: Jaki jest preferowany profil potencjalnego partnera?

PŁ: Idealny partner to firma stawiająca na nowoczesne technologie, zautomatyzowany marketing, edukację opiekunów zwierząt i działania CSR. Partner powinien posiadać potencjał finansowy i szerokie relacje handlowe ze sklepami zoologicznymi na swoim rynku. W zamian za wypracowane relacje i doświadczenie na swoim rynku partner otrzymuje część przychodów ze sprzedaży abonamentów w swoim kraju.
Już teraz zapraszam do kontaktu (piotr.luczka@mypetstory.pl).