REGULAMIN KONKURSU pt. „Kreatywna fotografia z MyPetStory” 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie „Kreatywna fotografia” zwanym dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest firma MY PET STORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, 22-400, ul. Jasna 9, nr NIP: 9223059029, zwana dalej „Organizatorem”.
 • Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
 • Przebiegiem konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa zwana dalej „Jury”.
 • Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz członkowie Jury.
 • Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 kwietnia 2024 r. a kończy  27  kwietnia 2024 r o godzinie 23:59.  przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość jego przedłużenia.
 • Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.


2 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH Administratorem Pani/a danych osobowych jest MY PET STORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, 22-400, ul. Jasna 9, nr NIP: 9223059029.

 • Dane będą przetwarzane w celu udziału w konkursie na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO.
 • Dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody)
 • Dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz UE.
 • Dane będą przechowywane przez okres od 20 kwietnia 2024 rdo 31 maja 2024 r..
 • Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub jej wycofanie. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, faks 22 531-03-01,e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 • Administrator informuje także, że dane osobowe przekazane w celu uczestnictwa w konkursie nie będą służyły do działań zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.


3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy obywatel Polski, który jest : 1) osobą pełnoletnią 2) weźmie udział w Konkursie poprzez wysłanie swojego zgłoszenia.
 2. Uczestnikami nazywamy osoby, które wykonają zadanie konkursowe, polegające na opublikowaniu zdjęcia na swoich mediach społecznościowych (Ustawienia prywatności na FB: Publiczne) i oznaczeniu profili organizatora, partnera i sponsorów nagród. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  1. w dniu 27 kwietnia 2024 r.  zrobić zdjęcie z aplikacją MyPetStory lub „na ściance” MyPetStory
  2. W dniu 27 kwietnia 2024 r. do godziny 23:59 opublikować je na swoim profilu na Facebooku i/lub Instagramie oznaczając profile:
  @MyPetStory (na FB) lub/i @mypetstoryapp (na IG)
  @hard Dog race Poland (na FB) lub/ i @harddograce.pl (na IG)
  @Wydawnictwo RM (na FB) lub/i @wydawnictwo_rm (na IG)
  @Muno Puzzle (na FB) lub/i @munopuzzle (na IG)
 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz lub pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
 5. a) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej;
 6. b) zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
 7. c) posiada zgodę ewentualnych osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;
 8. d) udziela organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie linku na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac.

  4 NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA
 • Wyboru zwycięzców Konkursu na podstawie oceny przesłanych prac konkursowych, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Komisja Konkursowa (Jury).
 • Jury dokona wyboru zwycięskich prac w ciągu maksymalnie 14 dni od zakończenia konkursu. Kryteriami oceny są oryginalność oraz pomysłowość nadesłanej pracy.
 • Nagroda składa się z: paczki niespodzianki. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od dnia kontaktu zwycięzcy z Organizatorem i podania przez niego adresu do wysyłki nagrody. Nagroda zostanie wysłana bezpłatnie tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Nagroda nieodebrana przez Uczestnika Konkursu z przyczyn leżących po jego stronie (zawinionych) ulega przepadkowi.
 • Nagrody określone w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
 • W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika informacji, o której mowa w art. 3, ust. 2 w terminie podanym w art. 4, ust. 5, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 • W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w art. 1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej przyznaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
 • 5 REKLAMACJE
 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia edycji konkursu, której dotyczy reklamacja, z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.
 • Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie wywołuje skutków prawnych.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 • O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych dóbr osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
 • Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
 • Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.
 • W przypadku podejrzenia nieuczciwego zdobycia polubień jury zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zdjęcia i usunięcia z galerii konkursowej.
 • Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na profilu FB  MyPetStory.
 • Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.
 • Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Recenzja książek Dogologia i Kotologia.

Jako miłośniczka zwierząt zawsze z ciekawością sięgam po nowo pojawiające się pozycje literaturowe na ich temat. Książki Dogologia i Kotologia godzą psiarzy i kociarzy, ponieważ podobnie w zabawny sposób ujawniają opiekunom tych czworonogów, jak świat może być widziany ich oczami. Książek absolutnie nie można traktować jako poradnik, raczej jako formę relaksujących i śmiesznych komentarzy, bogato okraszonych rysunkami, wykresami i tabelami. Opowiadają o reakcjach psów czy kotów w różnych obszarach naszej współegzystencji z  nimi. Na pewno każdy opiekun znajdzie tutaj sytuację czy zdarzenie, która wydarzyła się w jego życiu, czy problem, z którym się zmaga. Humanizacja zwierząt spowodowała, że często zapominamy, że nie są one ludźmi i mają swoje sposoby komunikacji, swoje rozumienie świata i dążą do realizacji swoich celów nie zawsze zgodnie z wizją opiekuna. Te książki pomogą w naszych frustracjach znaleźć element humorystyczny. Nawiązują też do dzieł literackich i kinowych – również patrząc na nie okiem psa czy kota.

Teksty są krótkie, litery duże – ułatwia to czytanie. Myślę, że czytelnik z każdego pokolenia znajdzie w książkach coś dla siebie, w gronie przyjaciół można wręcz na ich podstawie wymieniać się anegdotami z własnego życia w nawiązaniu do treści książki, czy tworzyć własne grafiki lub quizy. Poręczna wielkość pozwala bez problemu zabrać książkę ze sobą nawet do torebki. A uniwersalność treści zachęca do wielokrotnego do nich wracania, nawet jeśli nie jest typowo poradnikowa – a może właśnie dlatego.

 Jeśli poszukujesz lekkiej lektury z nutką dowcipu – te książki są dla Ciebie!

 

 

Joanna Zarzyńska, Redaktor naczelna magazynu Pies Rasowy, opiekunka 9 psów.

Wydawnictwo RM powstało w 1996 roku poprzez wydzielenie działalności wydawniczej z Oficyny Wydawniczej Read Me. Wydajemy poradniki, w tym książki kucharskie, poradniki dla hodowców zwierząt, książki poświęcone ogrodnictwu, szeroko rozumianym robótkom ręcznym, różnym dziedzinom sportu, ale także książki dla dzieci, o szachach oraz reportaże.

ZWIERZOMANIA 13–14 kwietnia – RZESZÓW. Zainstaluj aplikację i odbierz prezent!

13–14 kwietnia 2024 r. w Rzeszowie pojawią się Miłośnicy Zwierząt towarzyszących i egzotycznych. Będą rasowe psy, koty, króliki, gady, płazy i inni czworonożni Przyjaciele.

Nie zabraknie również Naszego stoiska, na którym przewidujemy limitowaną ilość upominków, przeznaczonych dla osób, które zainstalują w telefonie naszą aplikację MyPetStory.

Podczas wydarzenia planowane są również:

 • Pokazy psów rasowych
 • Felimpiada 2024
 • Targi akcesoriów i karm dla zwierząt
 • Wystawa królików
 • wręczenie nagród „Przyjaciel Zwierząt”.

Przyjdź na nasze stoisko pokaż kupon w aplikacji MyPetStory i odbierz nagrodę zupełnie za darmo!

1400 kg karmy przekazane do schroniska!

Kolejny sukces akcji charytatywnej MyPetStory – aż 1400 kg karmy zostało przekazane dla Stowarzyszenie Kudłata Przystań🐶❤️

Użytkownicy aplikacji MyPetStory po raz 1️⃣1️⃣ pokazali, że mają naprawdę wielkie serca! Wyklikali aż 1400 kg karmy, która trafiła do potrzebujących zwierzaków❣️

Sponsorem tej edycji akcji był LegowiskaWikopet Bartex – Sewing Company i ZEW for Men🐶❤️

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

 

Już 5.03.2024 r. wystartuje kolejna XII edycja akcji „Wspieram pieski” gdzie użytkownicy aplikacji będą napełniać miseczki dla kolejnego schroniska. O terminie wielkiego finału poinformujemy niebawem! 😍

To wszystko dzięki wspaniałym użytkownikom aplikacji MyPetStory! 📲

Wyniki konkursu „Pies pełen miłości: Mój Golden Retriever”

WYNIKI I EDYCJI KONKURSU pt. „Pies pełen miłości: Mój Golden Retriever” organizowanego przez aplikację MyPetStory wraz z Fundacja Warta Goldena, której sponsorami byli: Uniszki, Nelson-X Artykuły dla psów i kotów, nadwyraz.com oraz Wydawnictwo RM🤩

W konkursie na FB aplikacji i na IG @mypetstoryapp wzięło udział łącznie około 100 prac. Natomiast ilość reakcji na wszystkie prace konkursowe była dla Nas olbrzymim zaskoczeniem, za co jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni 🥰

Nie spodziewaliśmy się tak wyrównanej walki do dosłownie ostatniej chwili, więc Jury miało bardzo trudne zadanie! Ostatecznie głosami i decyzją Jury z uwzględnieniem ilości reakcji pod pracą konkursową wygrywa:

W Konkursie na FB MyPetStory:

– Wiktoria Zajączkowska i Jasiek

– Agnieszka Charkot i Bia

W konkursie na IG @mypetstoryapp:

– @nalaxdogg

Do wszystkich trzech osób i ich Pupili trafią obiecane zestawy nagród ufundowane przez sponsorów.

Dodatkowo chcieliśmy jeszcze wyróżnić Justynę Maciejewską i Elenę oraz Psy do adopcji – oczyszczalnia w Kałuszynie i Polę. Wasze zdjęcia również pojawią się w aplikacji MyPetStory, która trafia do ponad 85 tys. Miłośników Zwierząt, a Wydawnictwo RM przygotowało dla Was również drobny upominek.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za tak duże zaangażowanie. Jesteście Wspaniali 🫶🏻

Dziękujemy również dwóm wyróżnionym pracą, wszystkim uczestnikom, osobom, które udzielały się pod postem, a także sponsorom i partnerowi konkursu.

Do zobaczenia za rok w II edycji konkursu z okazji Dnia Golden Retrievera, a między czasie koniecznie śledźcie naszą aplikację i social media. Szykujemy dla Was kolejne ciekawe wydarzenia 🤩

#goldentetriever#golden#retriever#konkurs#nagrody#sponsor#fundacja#warta#goldena#wartagoldena#nadwyrazcom#nelson#nelsonx#uniszki#wydawnictworm#wydawnictwo#aplikacja#mypetstory